Zwrot nadpłaconych opłat z tytułu poboru wód w ROD

W wyniku wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnięć ukształtowała się linia orzecznicza, która potwierdziła wyrażane przez stowarzyszenie ogrodowe PZD stanowisko o nieprawidłowej interpretacji przepisów przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które odnosiły się do uznania pobieranej w rodzinnych ogrodach działkowych wody, jako wykorzystywanej na cele inne, niż rolnicze. W wyniku takiej, błędnej wykładni znaczna część ROD, które korzystały z poboru wód w oparciu o posiadane pozwolenia wodnoprawne, obciążana była na przestrzeni ostatnich lat zawyżonymi opłatami.

Wydane orzeczenia NSA dały podstawę do zainicjowania postępowań w przedmiocie uznania zawyżonych opłat za pobór wód jako nadpłaty.

W Okręgu Świętokrzyskim PZD problem nadpłaty dotyczy dwóch ROD, a mianowicie ROD „Oaza” w Końskich i ROD „Stokrotka” we Włoszczowie.

W odniesieniu do obu ogrodów Okręg wszczął w imieniu Zarządów ROD postępowania przed właściwym terytorialnie oddziałem Wód Polskich. W wyniku działań Okręgu na dzień dzisiejszy zakończyło się postępowanie w zakresie ROD „Oaza” w Końskich. Łączna kwota uznanej przez organ nadpłaty wyniosła 2322 zł i obejmowała swym zakresem lata 2019 i 2020.

W przedmiocie drugiego z w/w Ogrodów, a więc ROD „Stokrotka” we Włoszczowie, postępowanie nadal trwa. Biorąc jednak pod uwagę utrwalone w orzecznictwie stanowisko o konieczności przyjęcia poboru wód w ROD jako pobieranych na cele rolne, także i w tym zakresie oczekiwać należy pozytywnego dla PZD rozstrzygnięcia – obniżenia stawki opłaty zmiennej oraz zwrotu opłaty stałej. W odniesieniu do tegoż Ogrodu, kwota nadpłaty winna oscylować w granicach 4660 zł.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD