Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w sprawie wycinki drzew owocowych na terenach ROD

W związku ze stanowiskiem zajętym przez Dyrektora Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r., będącym polemiką z artykułem autorstwa r.pr. PZD Tomasza Terleckiego pt. „Zasady wycinki drzew – niekorzystne interpretacje”, który ukazał się w miesięczniku „działkowiec” nr 03 z 2021r., Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach pragnie przedstawić swoją opinię w niniejszej sprawie.

Praktyka w zakresie możliwości usuwania drzew owocowych z terenów rodzinnych ogrodów działkowych bez konieczności uzyskiwania zezwolenia funkcjonuje w naszym kraju od lat. Wynika ona bezpośrednio z przepisów ustawowych, w tym z definicji ROD i samej działki rodzinnej, jak również charakteru, przeznaczenia oraz funkcji, jakie one pełnią. Próby zmiany tejże praktyki nie znajdują podstaw i wytłumaczenia zarówno w tradycji, jak i przede wszystkim – w przepisach prawa.

Fundamentem wspomnianej polemiki jest niewłaściwe zaklasyfikowanie ogrodów działkowych jako terenów zieleni. Założenie takie uznać należy
za błędne. Otóż Ogrody, co wynika z przepisów ustawy o ROD, to tereny zielone. Różnią się one od terenów zieleni rolą, funkcją, a także organizacją ich funkcjonowania. Jedynym punktem zbieżnym jest tu zawarte w ustawie o ROD odwołanie do odpowiedniego stosowania przepisów o ochronie przyrody w kwestii wycinki drzew. Nie oznacza ono jednak w żadnym stopniu, że należy odpowiednio stosować do ROD także inne przepisy tejże ustawy, zwłaszcza zaś wprowadzające odmienne niż w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, definicje.

Tereny zieleni wskazane w art. 5 ustawy o ochronie przyrody cechują się przede wszystkim zorganizowaną formą, stanowiąc określony kompleks zieleni, a także powszechną dostępnością i przeznaczeniem realizowanym przez pełnienie funkcji estetycznych, rekreacyjnych czy też zdrowotnych. Są to np. parki, zieleńce miejskie czy cmentarze.

Z kolei tereny zielone, w znaczeniu, w jakim określają one rodzinne ogrody działkowe – cechują się ograniczoną ich dostępnością, przypominając raczej przydomowe ogródki niż miejskie parki. Nie można również zapomnieć o prawie własności działkowca, obejmującym nasadzenia na działce, w tym także i drzewa owocowe. Fakt ten tym mocniej podkreśla odrębność rodzinnych ogrodów działkowych od terenów zieleni określonych w ustawie o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę całość powyższej argumentacji Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach stoi na stanowisku, że art. 83f ustawy o ochronie przyrody nie ma zastosowania do drzew owocowych rosnących na terenie indywidualnej działki rodzinnej w ROD, gdyż nie są one terenem zieleni
w rozumieniu art. 5 tejże ustawy. Tym samym działkowiec chcący dokonać wycinki drzewa owocowego rosnącego na jego działce rodzinnej winien być nadal zwolniony
z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na wycinkę.

Kielce, dn. 09.06.2021r.

Polski Związek Działkowców

Okręg Świętokrzyski w Kielcach