XXII posiedzenie Krajowej Rady PZD – 29.06.2018

W dniu 28 czerwca 2018 roku Krajowa Rada PZD obradowała na XXII posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD.

Pierwszym merytorycznym tematem było sprawozdanie finansowe PZD za 2017 rok sporządzone na podstawie sprawozdań z ROD, jednostek terenowych i jednostki krajowej. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę sprawozdania na podstawie badania , które przeprowadziła Krajowa Komisja Rewizyjna i w imieniu Komisji wniosła o zatwierdzenie sprawozdania.

Kolejnym punktem obrad była nowelizacja Regulaminu ROD. Mec. Tomasz Terlecki przedstawił szczegółowo efekty pracy Komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD omawiając zapisy, które zostały  wniesione do tego aktu prawnego. Ponadto  omówił  kolejne propozycje zmian w Regulaminie ROD wniesione przez okręgi. Uzasadnił powody, dla których niektóre pomysły nie mogą być uwzględnione oraz zalety tych, które warto wnieść do Regulaminu. Ten temat wywołał żywą dyskusję wśród członków KR i w rezultacie Krajowa Rada PZD uchwaliła zmiany w Regulaminie ROD.

Krajowa Rada dokonała oceny walnych zebrań sprawozdawczych  w ROD w 2018 roku. W przyjętej w tej sprawie uchwale uznała, że walne zebrania sprawozdawcze w roku 2018 wypełniły swoje statutowe obowiązki: zatwierdziły sprawozdania zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD, sprawozdania finansowe za 2017 rok, uchwaliły plany pracy oraz zabezpieczyły jego wykonanie w preliminarzach finansowych na rok 2018, a także ustaliły niezbędne opłaty ogrodowe zapewniające sprawne funkcjonowanie ROD w bieżącym.

Podczas posiedzenia oceniono stan realizacji najważniejszych zadań Związku opracowanych przez Krajowy Zarząd w okresie  od stycznia do maja 2018 roku, czyli związanych z wejściem w życie przepisów RODO, Programem Rozwoju ROD, Programem budowy siedzib dla zarządów ROD, wdrażaniem znowelizowanej ustawy Prawo wodne, bezpieczeństwem w ROD oraz kolegiami prezesów. Krajowa Rada PZD na podstawie informacji uzyskanych z okręgów uznała, że zadania są trakcie realizacji i należy podjąć wszelkie starania, aby  wdrożyć je w życie we wszystkich ogrodach i okręgach.

Ponadto KR dokonała interpretacji § 29 ust. 3 Statutu PZD, stwierdzając, że realizacja obowiązku doręczenia odpisu uchwały wynikającego przytoczonego winna nastąpić poprzez doręczenie odpisu opatrzonego własnoręcznie złożonymi podpisami członków organu (podpisanych tak jak na oryginale uchwały).

Krajowa Rada PZD dokooptowała do swojego składu Pana Leszka Buckiego z Okręgu Śląskiego, a także korzystając ze swoich uprawnień nadała dwa sztandary: Okręgowi Pomorskiemu PZD w Gdańsku oraz Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Nad Wartą” w Śremie.

ZRS