KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r. – 29.06.2018

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości

Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13) poprzez:

  • ograniczenie w projekcie ustawy osobom fizycznym, będącym w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do wszystkich nieruchomości, a dopuszczenie przekształcenia wyłącznie do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowane garażami albo przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, oraz
  • pozbawienie w projekcie ustawy osób prawnych możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostawienie możliwości żądania przekształcenia tylko osobom prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (i ich następcom prawnym) oraz spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży (i ich następcom prawnym).

Z uwagi, że w projekcie ustawy zaproponowano uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1 w brzmieniu: Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1)    nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców”, Krajowy Zarząd PZD dokonał analizy treści projektu ustawy pod kątem konsekwencji zaproponowanych zmian dla PZD, ROD i działkowców.

Po przeanalizowaniu projektu nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Krajowy Zarząd PZD stwierdził, że uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1  nie zmieni w sytuacji prawnej PZD, ROD i działkowców. Zaproponowana zmiana ma wyłączenie charakter redakcyjny, uzasadniony względami prawidłowej techniki prawodawczej. Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nigdy nie przewidywała dla PZD, działkowców możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Takie uprawnienie posiadały wyłącznie osoby fizyczne (spełniające określone kryteria), a przez pewien czas – również osoby prawne (z wyłączeniem Polskiego Związku Działkowców).

Z uwagi, że w projekcie ustawy generalnie osoby prawne zostały pozbawione możliwości uwłaszczenia się (poza nielicznymi wyjątkami), konsekwencją stało się uchylenie zapisu dotyczącego PZD, który stał się bezprzedmiotowy.

W związku z powyższym należy uznać, że uchylenie w art. 1 ust. 1b pkt. 1 w brzmieniu „ Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1)         nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców nie będzie miało żadnego znaczenia dla dalszego funkcjonowania Związku, ROD i dla działkowców.

 

KRAJOWY ZARZĄD PZD

 Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r.