W dniu 13. marca 2019r. obradowała Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach

W siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w dniu 13. marca zebrali się członkowie Okręgowej Rady. Głównym celem posiedzenia było przyjęcie sprawozdań z działalności Okręgu, planu pracy na ten rok, sprawozdań finansowych wraz z bilansem Okręgu za rok 2018 oraz preliminarzy finansowych 2019.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu Edward Galus, odczytując zebranym zaplanowany porządek obrad. Po wyborze członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz stwierdzeniu prawomocności obrad, głos przejął Dyrektor Biura Okręgu Jan Stańczyk, który przystąpił do omawiania poszczególnych punktów porządku.

Bardzo ważnym zagadnieniem w nadchodzącym czasie jest kampania zebrań sprawozdawczo-wyborczych, która w zasadzie już się rozpoczęła. Dlatego też tematowi temu poświęcono sporo czasu, wokół niego nawiązała się również dyskusja. Członkowie Rady przedstawiali główne problemy, jakie wiążą się z nadchodzącymi zebraniami, zwłaszcza zaś w kontekście wyborów do organów ogrodowych.

Następnie obrady skupiły się na bardzo ważnych z punktu funkcjonowania ROD w Polsce tematach, mianowicie nowelizacjach ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a także o gospodarce nieruchomościami. W temacie tym Okręgowa Rada podjęła dwa stanowiska, wyrażając w nich zarówno swoje obawy w stosunku do planowanych zmian, jak i nadzieję na uwzględnienie propozycji stowarzyszenia ogrodowego PZD, które niestety zostało pominięte podczas konsultacji społecznych w tych ważnych dla polskich działkowców sprawach. Członkowie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej zgodnie wyrazili przede wszystkim swoje oburzenie i zaniepokojenie proponowanym bardzo długim (3 lata) terminem na składanie wniosków reprywatyzacyjnych, jaki został wprowadzony w przepisach przejściowych projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zdaniem zebranych taki termin nie dość, że otworzy możliwość do składania wniosków w sprawach w zasadzie już zamkniętych, dotyczących nieruchomości wywłaszczanych kilkadziesiąt lat temu, to spowoduje z całą pewnością zachwianie porządkiem prawnym i sprawiedliwością społeczną w naszym kraju. Zamiast uporządkować kwestię reprywatyzacji, spowoduje się niestety jeszcze większy chaos. W związku z tym członkowie Rady wyrazili nadzieję, że propozycje przedłożone przez Biuro Prawne PZD przy Jednostce krajowej zostaną wzięte pod uwagę podczas prac w Senacie, a kierowane ze strony środowiska działkowców apele i stanowiska, nie zostaną przemilczane.

Poruszono również oczywiście tematy takie jak obowiązki zarządów ROD w związku z nowymi przepisami w zakresie prawa wodnego, obowiązki członków PZD w kontekście polityki planistycznej miast i gmin i związane z nią zagrożenia dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, a także program budowy siedzib dla zarządów ROD. W dalszej kolejności omówiono też zagadnienia, które są zawsze aktualne w bieżącej pracy Okręgu, a więc regulacja stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD (Dyrektor Biura podkreślił, że w ten sposób udało się uregulować grunty pod 21 ROD z województwie świętokrzyskim o powierzchni ponad 60 ha), aktualny stan roszczeń do gruntów ROD na terenie działania Okręgu (których w całym Okręgu zostało już tylko 5) oraz znaczenie prawidłowego stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i związkowego w działalności organów stowarzyszenia.

Nie mogło również zabraknąć dyskusji nad wdrażaniem w działanie zarządów ROD programu finansowo-księgowego DGCS PZD System. Temat ten naświetliła Główna księgowa Okręgu Anna Balasińska, podając przykłady ROD, które pracują już na programie i świetnie sobie z tym radzą. Następnie omówiono bardzo ważną kwestię planów utworzenia w Okręgu ośrodka finansowo-księgowego, który przejąłby obowiązki księgowych w Ogrodach. Członkowie Okręgowej Rady, ale i wielu z przedstawicieli zarządów ROD uznaje to za bardzo dobry i potrzebny pomysł i liczy na jego wprowadzenie w życie.

Ostatnim tematem przed przystąpieniem do przedstawienia poszczególnych sprawozdań był Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, który przedstawił Prezes Okręgu wskazując, jak ważne jest świeże spojrzenie na kwestie uprawy działki i popularyzowanie wśród działkowców nowych trendów w sadownictwie i warzywnictwie.

Następnie Okręgowa Rada wysłuchała i kolejno podjęła uchwały w sprawie przyjęcia:

  • sprawozdania z działalności OZ PZD w Kielcach za rok 2018;
  • Planu Pracy Okręgu na rok 2019;
  • sprawozdania finansowego i bilansu Okręgu za rok 2018;
  • preliminarzy finansowych Okręgu

oraz

  • oceny całokształtu działalności OZŚ PZD w Kielcach w roku 2018 dokonanej przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Kielcach.

Obrady Okręgowej Rady zakończyły się dyskusją na tematy bieżące. Najczęściej poruszanymi zagadnieniami były kwestie gospodarki odpadami na terenach ROD i pojawiającymi się w związku z nią licznymi problemami oraz koniecznością podnoszenia świadomości działkowców w tym zakresie. Wrócono również do tematu ochrony danych osobowych i ciągle pojawiających się w jej ramach wątpliwości i obaw.

Anna Pańczyk

starszy inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach

sdr
dav
sdr
dav