Nadzwyczajne XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

Na dzień 12 marca 2019 r. zwołano Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym ze względu na trwający senacki etap prac legislacyjnych nad znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przyjętą przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r., który ma zakończyć się posiedzeniem Senatu w dniu 20 marca 2019 r. i konieczność oceny znaczenia ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które zniwelują skutki, jakie za sobą niesie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Poza członkami KR PZD w posiedzeniu uczestniczyli również radcy prawni i dyrektorzy biur kilku okręgów.

Prezes otwierając posiedzenie zaznaczył, że przyjęta przez Sejm ustawa niesie wiele pozytywnych rozwiązań i swym zamyśle ma położyć kres roszczeniom,  jednak ze względu na czas, jaki został wskazany na składanie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, staje się niebezpieczna dla rodzinnych ogrodów działkowych. Treść przepisów rodzi bowiem realne zagrożenie wywołania lawiny roszczeń reprywatyzacyjnych. Prezes poinformował o podjętych przez Jednostkę Krajową  działaniach, w szczególności o spotkaniu z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem, jakie w dniu 7 marca 2019 r. odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – informację o spotkaniu można znaleźćtutaj: http://pzd.pl/artykuly/22738/188/Spotkanie-przedstawicieli-PZD-z-Wiceministrem-Infrastruktury-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami.html

Prezes podkreślił, że PZD zmaga się z dużym problemem roszczeń, które zagrażają wielu rodzinnym ogrodom działkowym, a rozwiązania  które znalazły się w znowelizowanej przez Sejm ustawie o gospodarce nieruchomościami spowodują, że kolejną falę roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do gruntów na których zlokalizowane są ogrody działkowe w ciągu najbliższych trzech lat. Prezes podkreślił, że do procesie legislacyjnym w Sejmie nie uwzględniono Polskiego Związku Działkowców,  czego wynikiem było pominięcie go przy konsultacjach nad ustawą.

Znowelizowaną ustawę o gospodarce nieruchomościami przedstawił r.pr. Tomasz Terlecki. Wyjaśnił, że Ustawa ma na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował pozbawienie możliwości występowania z żądaniem zwrotu przez dwie kategorie podmiotów: byłych współwłaścicieli (ich spadkobierców), czyli osoby nie posiadające „pełnych” praw do wywłaszczonej nieruchomości, a także poprzednich właścicieli (ich spadkobierców) nieruchomości przejętych przez Państwo w drodze umowy, zamiast decyzji wywłaszczeniowej. Nowelizacja wprost przyznaje im możliwość składania wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomościwprowadza ogólny termin na zgłaszanie żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości pod rygorem wygaśnięcia tego prawa – 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, co należy uznać pozytywne rozwiązanie. Pan r.pr. T. Terlecki podkreślił, że oprócz tych rozwiązań, nowelizacja zawiera także takie, które doprowadzą do wzmożonego zgłaszania wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zwłaszcza w okresie najbliższych trzech lat. Przyjęto bowiem zbyt długi okres przejściowy (3-letni), podczas którego będą mogły być składane wnioski, zwłaszcza w sprawach ponad 20-letnich. Oznacza to, że również wobec nieruchomości wywłaszczonych np. w latach 60-tych lub 70-tych XX wieku będą mogły być zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne i na nowo otwierane postępowania. Dlatego na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przedstawiciele PZD zaproponowali, aby w tak jaskrawych przypadkach znacznie ograniczyć terminy do składania takich wniosków, co pozwoli to ustabilizować stosunki własnościowe i zagwarantować bezpieczeństwo prawne. Pan Terlecki wspomniał również, że w tej chwili nikt, łącznie ze stroną rządową, nie potrafi oszacować konsekwencji, jakie wywoła wprowadzenie w życie ustawy.

Sytuację gruntów ROD objętych roszczeniami w świetle uchwalenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiali przedstawiciele Okręgów, w których roszczenia stanowią znaczący problem w funkcjonowaniu ogrodów: Jerzy Giezek – Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Małgorzata Rutowicz-Rak – p.o. Kierownika Biura Okręgu Mazowieckiego, Zofia Mierniczek – Prezes Okręgu Małopolskiego, Zdzisław Śliwa- Prezes Okręgu w Poznaniu, Monika Deorowicz – Radca Prawny Okręgu Śląskiego, Andrzej Bojko – Prezes Okręgu Podlaskiego, Beata Milianowska – Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego, Janusz Moszkowski – Prezes Okręgu Pomorskiego, Piotr Gadzikowski – Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, Magdalena Wójcicka – Dyrektor Biura Okręgu w Lublinie oraz Tadeusz Jarzębak – Prezes Okręgu w Szczecinie.

W rezultacie szczegółowo przedstawionego tematu oraz dyskusji ustalono wspólne działania dla struktur Związku, które winny być podjęte, aby walczyć o ustawę. Podglądy na temat znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz równoległych działań, które powinny podejmować ogrody, Krajowa Rada PZD przedstawiła w przyjętych stanowiskach:

  1. Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z uchwalonej w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  2. Stanowisko w sprawie znaczenia ROD dla miast i ich społeczności.

Prezes podsumowując posiedzenie podziękował członkom KR PZD za jedność, solidarność i zaangażowanie, bez których ogrody dawno przestałyby istnieć.

ZRS