Stanowisko Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Polskiego Związku Działkowców w Kielcach w sprawie nowelizacji ustawy śmieciowej

W polskim Parlamencie procedowanych jest obecnie kilka ustaw, które mają bardzo wielkie znaczenie dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Jedną z takich nowelizacji są zmiany w przepisach o czystości i porządku w gminach, czyli tzw. ustawie śmieciowej.

Kwestia gospodarki odpadami na terenach ROD jest sprawą bez wątpienia trudną i mającą ogromny wpływ nie tylko na bieżące funkcjonowanie Ogrodów,
ale i ich kondycję finansową. Podczas walnych zebrań sprawozdawczych działkowcy poświęcają jej zazwyczaj wiele czasu w dyskusji, próbując znaleźć rozwiązanie wielu pojawiających się przy jej okazji problemów. Aktualnie temat ten w środowisku działkowców jest jeszcze bardziej ożywiony, z uwagi na trwające w Sejmie prace.
Co należy podkreślić – część uwag złożonych do nowelizacji jeszcze jesienią ubiegłego roku, została przez parlamentarzystów uwzględniona. W dalszym ciągu jednak są wśród przepisów propozycje, które budzą uzasadniony niepokój i obawy działkowców oraz PZD. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię wprowadzenia maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, ustalonej na 51,10zł za worek lub pojemnik, bez wskazania ich pojemności.
Co to może oznaczać? Otóż gminy – zwłaszcza te patrzące z niechęcią na działkowców i ROD – mogą wykorzystywać ten przepis do nieuzasadnionego zawyżania cen za wywóz odpadów, gdyż podobna propozycja oznacza możliwość ustalenia ceny 51,10zł za wywóz nawet kilkulitrowego worka. Takie określenie stawek za wywóz w niektórych przypadkach może więc stanowić dla działkowców
i zarządów ROD ogromny problem, mający realny i negatywny wpływ na bieżące funkcjonowanie Ogrodów.

Równie istotnym zagadnieniem jest brak przewidzianych zwolnień z części opłat dla ROD, które kompostują odpady. Takie zwolnienia przewidziane zostały
w projekcie dla mieszkańców domów jednorodzinnych. W ocenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD zwolnienie takie powinno znaleźć się w ustawowym katalogu, jako stanowiące wyraz swoistego docenienia dbałości o środowisko, ale dodatkowo zachętę i mobilizację do zwiększenia intensywności kompostowania odpadów biodegradowalnych. Jeśli dodamy do tego zwiększoną aż czterokrotnie stawkę za odbiór odpadów zmieszanych okaże się, że wiele z rodzinnych ogrodów działkowych nie będzie w stanie udźwignąć tak zwiększających się opłat w zakresie gospodarki odpadami. Może okazać się, że niektórzy z działkowców, zwłaszcza ci gorzej sytuowani, nie będą w stanie partycypować w tak dużych kosztach funkcjonowania ROD i tym samym zmuszeni będą rezygnować z działek, które pełnią przecież tak ważne, ustawowe funkcje.

Okręgowa Rada z radością przyjęła fakt, że Minister Środowiska odpowiedział w połowie lutego na przedstawione przez Krajowy Zarząd PZD uwagi w powyższym zakresie. Cieszy zwłaszcza zapowiedź powtórnej analizy oraz doprecyzowania projektu w kwestii określenia maksymalnych stawek za wywóz odpadów. Powyższe oznacza, że obawy działkowców potraktowane zostały z należytą uwagą. Okręgowa Rada wyraża jednak smutek i rozczarowanie z uwagi na negatywną odpowiedź Ministra w zakresie przewidywanych zwolnień z tytułu kompostowania odpadów zielonych. Okazuje się, że skoro działkowców „nie trzeba zachęcać” do kompostowania, gdyż jest to ich obowiązek – nie zasługują oni na zwolnienie
z części opłat. Zdaniem Ministerstwa działkowcy sami mogą też kontrolować wysokość tej opłaty, gdyż „im więcej będą kompostować, tym mniej będą płacić”.

Członkowie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach mają nadzieję, że uda się jeszcze skłonić parlamentarzystów do wprowadzenia w życie propozycji składanych przez środowisko działkowe. Prace w dalszym ciągu trwają i nadal jest czas na zabezpieczenie interesów rzeszy polskich działkowców. Ze swej strony Okręgowa Rada zapewnia o wsparciu dla działań Krajowego Zarządu PZD
w Warszawie, który na szczeblu centralnym reprezentuje nasze środowisko
w rozmowach z Ministerstwem. Kwestia tak fundamentalna dla prawidłowego funkcjonowania Ogrodów musi bowiem spotkać się z jednogłośnym i stanowczym działaniem całej naszej społeczności.

Sekretarz Prezes

Okręgu Świętokrzyskiego PZD Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Aurelia Krajewska Edward Galus

Kielce, dnia 13 marca 2019 r.