Szkolenie Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Dnia 1 marca 2024 roku w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się szkolenie społecznych instruktorów SSI. W zajęciach wzięło udział 40 instruktorów z terenu naszego województwa.

Szkolenie otworzył prezes Okręgu, przedstawiając program spotkania oraz wykładowców poszczególnych tematów. Omówił jednocześnie zadania instruktorów SSI w ROD, zaapelował o ich pomoc w nadzorze nad prawidłowym zagospodarowaniem działek zgodnie z regulaminem ROD oraz o pomoc samym działkowcom zgodnie z ich najlepszą wiedzą w przedmiocie prowadzenia upraw ogrodniczych.

Na samym wstępie szkolenia dyrektor biura Okręgu przedstawił zebranym temat nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wydanego do niej rozporządzenia wraz z działaniami jakie podejmowane są celem zapewnienia dobrych przepisów dla środowiska działkowców w niniejszym zakresie. Po dyskusji, instruktorzy SSI podjęli w tej sprawie stanowisko do Ministerstwa Rozwoju i Technologii domagające się rozszerzenia przepisów w postaci ujęcia ROD we wszystkich 13 strefach planistycznych. Pozwoli to na zwiększenie szans co do zabezpieczenia ogrodów w dokumentach planistycznych gmin i realnego zmniejszenia ryzyka ich potencjalnej likwidacji na przyszłość.

Następnie krótkie szkolenia z prezentacją w zakresie bezpieczeństwa seniora przedstawił, mający w tym zakresie uprawnienia, Pan Stanisław Dzikowski. Prezentacja dotyczyła bezpieczeństwa korzystania z mediów: internetu, smartfonów, telefonów, właściwego reagowania na połączenia od nieznanych osób. Omówiono właściwe postępowanie ze strony seniorów ze wskazaniem gdzie i do kogo zwrócić się o ewentualną pomoc.

Pierwszy z wykładów o tematyce ogrodniczej wraz z prezentacją na temat „Bioróżnorodność na działce”, przedstawiła Pani Alicja Śmiech ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zwróciła szczególną uwagę na potrzebę zapewnienia na działkach upraw różnych gatunków roślin: warzyw, ozdobnych, przyprawowych oraz ziół. Przedstawiła wzajemne oddziaływanie roślin, zarówno to korzystne, jak i negatywne. Omówiła także szereg mniej znanych działkowcom, a pożytecznych owadów oraz zaproponowała różne materiały do ściółkowania upraw w celu ograniczenia parowania wody przy dużych jej niedoborach w glebie. W swojej prezentacji Pani Alicja Śmiech omówiła też rolę kompostu w uprawach działkowych.

Kolejny z wykładów dotyczył wykorzystania na działce tunelu do prowadzenia upraw. Zagadnienie to przedstawił prezes Okręgu Pan Edward Galus.

W swym wystąpieniu skupił się na doborze odmian, zwłaszcza o dużych walorach smakowych, których nie ma w masowej sprzedaży. Przedstawił cykl produkcji rozsad do uprawy w tunelu: pomidorów, papryki, oberżyny i ogórków – w zakresie nawożenia, ochrony oraz zabiegów pielęgnacyjnych w trakcie samej uprawy. Przypomniał też, że tunel w początkowej fazie wzrostu roślin w nim uprawianych może służyć przygotowaniu rozsad upraw gruntowych: ogórków, cukinii, dyni czy też roślin ozdobnych np. astrów, cynii, aksamitek itp.

Następnie omówił krótko możliwość intensywnego wykorzystania grządek warzywnych na działce stosując uprawę przedplonów, plonu głównego i poplonów, przedstawiając gatunki, odmiany i cykl produkcji. Wykładom towarzyszyła bogata prezentacja materiałów multimedialnych.

Instruktorzy SSI w trakcie szkolenia otrzymali też najnowsze wydawnictwa miesięcznika „działkowiec”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Miłym akcentem były także cebulki roślin ozdobnych do nasadzeń wiosennych.

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD