Kolegium Prezesów ROD – rejon Ostrowiec Świętokrzyski

Zbliżająca się kampania walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych wiąże się z cyklem spotkań z ogrodowym aktywem. Nie inaczej jest na poziomie Okręgu Świętokrzyskiego PZD. Doskonałą formą narad i szkoleń jest formuła kolegiów prezesów ROD. Ostrowiecka tradycja w tym zakresie sięga już roku 1989 i trwa nieprzerwanie aż do dziś.

W dniu 5 marca br. zorganizowano kolejne posiedzenie, w którym udział wzięli prezesi ROD rejonu Ostrowiec Świętokrzyski. Wiodącym tematem była oczywiście tegoroczna kampania walnych zebrań, prawidłowe jej przygotowanie i przeprowadzenie oraz sprawozdawczość już po zakończonych zebraniach.

Obecny, jak zawsze na spotkaniach kolegium, dyrektor biura Okręgu omówił szczegółowo obowiązujące w tym zakresie wytyczne, kładąc nacisk na te zagadnienia, które są najważniejsze z punktu widzenia ważności zebrania i wypełnienia przez nie najistotniejszych założeń.

Poruszono kwestię regulacji stanów prawnych ostrowieckich ROD w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD oraz prawidłowe stosowanie przepisów związkowych w bieżącej działalności ogrodów.

Dyrektor biura Okręgu zwrócił także uwagę na zagadnienie prawidłowego wykorzystania majątku związku.

W porządku obrad kolegium nie zabrakło także aktualnej sytuacji stowarzyszenia ogrodowego PZD w kontekście przyszłych planów ogólnych gmin i przepisów prawa na jakich będą one tworzone. Idealną okazją do poruszenia tego tematu była obecność na posiedzeniu Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta – Pana Tomasza Gębki. Z deklaracji jakie płyną ze strony Urzędu Miasta, brak jest planów co do usuwania ROD z dokumentów planistycznych miasta i polityka ta zachowana zostanie na przyszłość. Prezesi ROD zgodnie uznali, że warto jednak wypracować stanowisko w zakresie dobrych przepisów planistycznych dla wszystkich ogrodów w Polsce, gdyż temat ten dotyczy blisko 4500 jednostek w naszym kraju, a obecnie obowiązujące regulacje są dalece niewystarczające pod kątem zabezpieczenia jak najszerszej grupy ROD.

Obecność Pana Naczelnika była także idealną sposobnością do omówienia szczegółowych zasad przyznawania dotacji dla tamtejszych ogrodów. W myśl bowiem uchwały Rady Miasta, pula 220 tysięcy złotych, podzielona zostanie w roku bieżącym solidarnie między 11 ROD, które otrzymają po 20 tysięcy złotych. W zakresie planowanych zadań inwestycyjnych jest zarówno modernizacja ogrodzeń zewnętrznych, części sieci energetycznych, budowa parkingu czy remonty domów działkowca. Otrzymane środki z całą pewnością zostaną dobrze zagospodarowane i wpłyną na poprawę warunków użytkowania działek w każdym z ostrowieckich ogrodów.

W tym miejscu warto wskazać, że ostrowieckie kolegium prezesów ROD obchodzi w roku bieżącym jubileusz 35 lat wzajemnej współpracy w tej formule, która przyniosła na przestrzeni owych ponad trzech dekad wiele cennych i wymiernych inicjatyw dla blisko 2000 działkowych rodzin.

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD