Stanowisko

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej

Polskiego Związku Działkowców w Kielcach

z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie znaczenia Programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Stanowisko

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej

Polskiego Związku Działkowców w Kielcach

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie znaczenia Programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Rodzinne ogrody działkowe wpisują się od ponad 120 lat w krajobraz polskich miast. Tylko ostatnie 3 lata pokazują, jak wielki jest ich potencjał i jak dużą cieszą się popularnością. Można śmiało powiedzieć, że stały się swoistym towarem deficytowym. Im większe bowiem miasto, tym liczba osób zainteresowanych prawem dzierżawy działkowej rośnie. Na próżno szukać wolnych działek w przeważającej części ogrodów.

To co z pewnością cieszy, to fakt, że obok zwykłej funkcji rekreacyjnej, spora część osób poszukujących dla siebie indywidualnej działki, wiąże tę sytuację z chęcią rozwinięcia części uprawowej. Coraz częściej bowiem rośnie potrzeba posiadania swoich własnych owoców i warzyw. Tego stanu rzeczy upatrywać należy w kilku czynnikach, przede wszystkim większych walorach jakościowych, smakowych owoców i warzyw oraz pełnej wiedzy w zakresie stosowanych do nich środków ochrony. Aktualnie coraz modniejsze są wszelkie postawy ekologiczne.

Powyższa rzeczywistość niezmiernie cieszy i napawa optymizmem w zakresie funkcjonowania ROD na przyszłość. Pozwala założyć, że pozytywna moda
na ogrodnictwo działkowe w Polsce szybko nie przeminie, a wręcz zachowa tendencję rosnącą. Zwłaszcza przy aktualnym, galopującym niemal wzroście cen. Aby jednak było to możliwe, ogrody działkowe muszą stale podnosić stan ogrodowej infrastruktury. W wielu przypadkach możliwe jest to poprzez pozyskanie środków zewnętrznych. Od kilku już lat wzrasta liczba samorządów, które decydują się wyasygnować środki w ramach swoich budżetów z przeznaczeniem na dotacje celowe dla lokalnych ogrodów działkowych. Taka praktyka nie jest również obca samorządom świętokrzyskim. Nie sposób tutaj nie wymienić takich gmin jak: Kielce, Staszów, Sandomierz, Końskie, Sędziszów, Jędrzejów, które poprzez swoją pomoc finansową wpisują się w grono podmiotów wspierających rozwój infrastruktury ROD na swoim terenie.

Biorąc jednak pod uwagę skalę potrzeb – ilość ogrodów chociażby w samym województwie świętokrzyskim i ich powierzchnię, poszukiwać należy każdej możliwej formy pozyskania dodatkowych środków finansowych na budowę i remonty ogrodowej infrastruktury. Z całą pewnością taką możliwością jest przygotowany
w roku bieżącym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz PZD Program pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W ramach przedmiotowego Programu, ogrody działkowe w naszym kraju będą miały możliwość wnioskowania o dotację – granty na realizację zadań,
w szczególności o charakterze prośrodowiskowym i proekologicznym. W katalogu możliwych inwestycji znalazły się m. in. tworzenie i odnawianie tzw. zielonych ścian, budowa lub renowacja instalacji służących regulacji stosunków wodnych, budowa kompostownika na terenie ogólnym ROD, zakup rębaka do gałęzi czy budowa infrastruktury do gromadzenia wód opadowych i retencja wód gruntowych. Uzupełnieniem powyższego, podstawowego katalogu zadań, są tzw. zadania
w zakresie elementów dodatkowych, w tym infrastruktury dla udostępniania zieleni. Tutaj wskazać warto np. na budowę i modernizację zbiorników na nieczystości ciekłe, budowę i modernizację kanałów i rowów melioracyjnych, modernizację budynków dla zarządów ROD, wykonanie ogrodowego monitoringu czy modernizacja sieci (energetycznej, wodnej).

Wstępna już analiza możliwości wykorzystania środków finansowych pochodzących z Programu wskazuje, że jest spora grupa ogrodów z terenu województwa, która mogłaby skutecznie o środki aplikować. Do rozstrzygnięcia pozostaje ustalenie zakresu prac do wykonania z poziomu konkretnego ROD. Każdy bowiem z nich posiada swoją odrębną specyfikę w postaci chociażby powierzchni, wielkości terenu ogólnego czy ukształtowania gruntu mającego wpływ
na prawidłowość stosunków wodnych.

Aby realizacja konkursu grantowego przybrała realną i szeroką formę, pomocą na każdym jego etapie służyć będzie biuro Okręgu Świętokrzyskiego PZD. Pomoc nakierowana zostanie w szczególności na prawidłowe wypełnienie wniosku o grant, ale i na etapy prowadzenia inwestycji i finalnie ich rozliczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach zwraca się do wszystkich ROD z terenu województwa świętokrzyskiego o pilne przeanalizowanie możliwości skorzystania ze środków Programu na poziomie swojego ogrodu. W ocenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD każde z zadań, które jest możliwe do wykonania, a mieści się w katalogu tych dopuszczonych do realizacji, winno zostać wnikliwie przeanalizowane z punktu widzenia Zarządu ROD i kolejno znaleźć potwierdzenie w postaci formalnego wniosku.

Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach