Komunikat KZ PZD z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swojej stronie dokument dotyczący konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Łączna kwota przeznaczona na granty wynosi 47 mln zł.

Krajowy Zarząd PZD od kilku miesięcy prowadził rozmowy z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który umożliwi wykorzystanie środków z funduszy unijnych na inwestycje w ROD.

Konkurs ogłoszony przez ARiMR ma za zdanie wyłonić projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach.

Zadanie to będzie realizowane poprzez przyznanie grantów dla rodzinnych ogrodów działkowych na realizację projektów w częściach wspólnych ROD, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury.

Wnioski o przyznanie grantu mogą składać rodzinne ogrody działkowe. Każdy ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem. Wartość grantu dla jednego rodzinnego ogrodu działkowego może wynosić nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, a ponadto nie może trwać dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r.

Wnioski o przyznanie grantu należy składać do Oddziałów Regionalnych ARiMR.

KZ PZD ocenia, że środki te mogą w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju infrastruktury zielonej i technicznej w ogrodach. Dlatego PZD podjął działania, których celem jest wypracowanie narzędzi pozwalających ogrodom w jak największym stopniu skorzystać z tego programu i udzielenie ROD  merytorycznego wsparcia w procesie ubiegania się o granty w ogłoszonym konkursie.

Krajowy Zarząd PZD opublikuje dokumenty wspomagające i ułatwiające przystąpienie ROD do konkursu.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 30 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – nabór wniosków o przyznanie grantów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w terminie od dnia 30 maja 2022 r.

Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca  do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.

 • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
 • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
 • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane

w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z  art. 2

pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu więcej niż jeden wniosek. Jeden wniosek o przyznanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.

Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (maksymalna wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł (np. dla ROD z 480 działkami maksymalna wartość grantu wynosi 480x250zł = 120 000zł), ale nie więcej niż 150 000 zł. Kwoty minimalne i maksymalne dotyczą kosztów, które mają być poniesione na wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury jednego ROD oraz dotyczą kosztów przewidywanych na etapie składania wniosku o przyznanie grantu. Wzrost kosztów rzeczywistych w trakcie realizacji projektów ponad limit wydatków określony we wniosku o przyznanie grantu nie zostanie objęty refundacją.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu  do dnia 31 sierpnia 2023 r. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ubiegając się o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w zakresie kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

Złożone wnioski o przyznanie grantu oceniane są pod względem formalnym

i merytorycznym
, a w dalszej kolejności uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością  umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty 47 mln złotych. Projekt może być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 punktów.

Formularz wniosku o przyznanie grantu oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr.

Wnioski o przyznanie grantu składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego dotyczy wniosek, m.in.

 • osobiście;
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego

  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą

  w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 1087). Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, poz. 1002) doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne

  w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez ARiMR tej ustawy.

W przypadku składania wniosku o przyznanie grantu po zaistnieniu obowiązku stosowania przez ARiMR ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wniosek będzie można złożyć również w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.

o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych,

o której mowa w art. 25 tej ustawy.

Informacje o zasadach przyznawania grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.gov.pl/arimr) i pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

Materiały1_Regulamin_Konkursu_ROD_-_27052022_r.pdf 0.59MB


2_Wniosek_o_przyznanie_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_1_do_RK.DOCX 0.07MB


3_Kryteria_przyznawania_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_2_do_RK.pdf 0.77MB


4_Karta_oceny_formalnej_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_3_do_RK_(1).DOCX 0.04MB


5_Karta_oceny_merytorycznej_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_4_do_RK.DOCX 0.06MB


6_Umowa_o_powierzenie_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-zał_nr_5_do_RK.pdf 0.63MB


7_Zapotrzebowanie_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_1_do_Umowy.xlsx 0.02MB


8_Sprawozdanie_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_2_do_Umowy.DOCX 0.04MB


8a_Zestawienie_kosztów_-_zał_do_spr-_ROD_-_27052022_r.xlsx 0.02MB


9_Oświadczenia_o_kwalifikowalności_VAT_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_3_do_Umowy.rtf 0.07M
B

10_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_4_do_Umowy.xls 0.08MB


11_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_5_do_Umowy.xls 0.04MB


12_Oświadczenie_o_zmianie_rachunku_bankowego_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_6_do_Umowy.rtf 0.07MB


13_Obowiązki_informacyjne_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_7_do_umowy.rtf 35.54MB


14_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_1_do_wniosku.xlsx 0.02MB


15_Budżet_projektu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_2_do_wniosku.xlsx 0.02MB


16_Podręcznik_WNIOSKODAWCY_-_ROD_-_27052022_r.pdf 1.03MB