Stanowisko ORŚ PZD w Kielcach w sprawie realizacji Otwartego Programu Rozwoju ROD

Stanowisko

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie realizacji Otwartego Programu Rozwoju ROD na terenie województwa świętokrzyskiego

Ciągle zmieniająca się wokół nas rzeczywistość, warunki społeczne, gospodarcze a nawet kulturowe, mają swój wymierny wpływ na polskie ogrodnictwo działkowe oraz postrzeganie tej idei wśród społeczeństwa.

Wynikiem powyższego jest obserwowany rok rocznie stały wzrost zainteresowania posiadaniem swojej indywidualnej działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Powody tego zjawiska są różnorakie. Począwszy od chęci zaspokojenia potrzeb rekreacyjno – wypoczynkowych, a na aspektach czysto ekologicznych skończywszy.

Wszystko to razem prowadzi do konieczności podjęcia przez struktury PZD działań
w kierunku przygotowania jak najszerszej oferty skierowanej do osób poszukujących wolnej działki.

Biorąc pod uwagę powyższe Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach uznaje za konieczne dalsze podejmowanie działań ze strony Okręgu w zakresie możliwości pozyskania, tam gdzie jest to zasadne, nowych terenów pod ROD lub powiększenie jednostek już istniejących.

Należy także przeprowadzić rozmowy z władzami samorządowymi wybranych miast i gmin celem możliwości uzyskania środków finansowych w oparciu o przepisy ustawy o ROD z przeznaczeniem na dotacje celowe obejmujące budowę oraz remont ogrodowej infrastruktury.

Szansy rozwoju ROD upatrywać należy także w organizowanych co roku projektach budżetów obywatelskich. Właściwa mobilizacja środowiska działkowców
z danego terenu, może przynieść wymierne profity zbliżone do wspomnianych wyżej dotacji celowych.

Zdaniem Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD właściwą płaszczyzną prowadzenia wskazanych działań, ale i kontaktu z poszczególnymi włodarzami miast, są kolegia prezesów na danym terenie. To właśnie reprezentanci lokalnego środowiska wydają się najbardziej skuteczną formą wypracowania pozytywnych rezultatów dla ROD.

W miejscu tym członkowie Okręgowej Rady z uznaniem odnoszą się do już wypracowanych sukcesów w postaci uchwały Rady Miasta Kielce o przeznaczeniu środków budżetowych na dotacje celowe dla kieleckich ogrodów działkowych
i zadeklarowanej kwoty 1 miliona złotych w tym zakresie czy wygranej ostrowieckich ROD w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, co pozwoliło na pozyskanie kwoty 150 tys. z przeznaczeniem na infrastrukturę ogrodową.

Analogiczną kwotę pozyskał także ROD im. Kościuszki w Sandomierzu w ramach inicjatywy obywatelskiej organizowanej w gminie Sandomierz.

Rozwój rodzinnych ogrodów działkowych to jednak nie tylko pozyskiwanie gruntów i nowoczesna infrastruktura. To również współpraca środowiska działkowców z różnego rodzaju instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami
i organizacjami pozarządowymi. Warto, by znalazły się wśród nich przedszkola, szkoły, lokalne stowarzyszenia związane z szeroko pojętą przyrodą i ekologią oraz organizacje społeczne zajmujące się tzw. opieką senioralną czy aktywizacją tej grupy społecznej. Nawiązanie kontaktów z Uniwersytetami III Wieku oraz klubami seniora wydaje się naturalną tego konsekwencją. Nie wolno też zapomnieć o stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Powyższe działania pozwolą na stworzenie bardzo pozytywnego wizerunku ROD jako miejsc otwartych, tętniących życiem i stanowiących doskonałe pole do integracji społecznej, co również jest miarą rozwoju.

Obserwowany jednocześnie z roku na rok wzrost zainteresowania ogrodnictwem działkowym, szczególnie w grupie młodych osób i małżeństw, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Coraz bardziej doceniana w społeczeństwie rola ekologii i zdrowej żywności może się zmaterializować w rodzinnych ogrodach działkowych i otworzyć nowy rozdział w historii tej ponad 120 – letniej, polskiej tradycji.