Rębak dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Z każdym kolejnym rokiem obserwujemy coraz większy problem gospodarowania odpadami w ROD. Oprócz rosnących kosztów wywozu śmieci, dochodzą także inne kwestie, a mianowicie rosnąca ilość wytwarzanych odpadów.

Skutecznym sposobem przeciwdziałania temu zjawisku jest między innymi właściwa polityka postępowania z tzw. odpadami zielonymi i nieodzowny w tym zakresie na każdej działce kompostownik.

Problemem pozostaje jednak utylizacja części drzew, gałęzi czy krzewów pozostających po każdej akcji pielęgnacyjnej, szczególnie w okresach wiosny i jesieni.

Obowiązujące w naszym kraju przepisy ustawowe, jak i te o charakterze miejscowym oraz wprowadzona powszechnie w gminach selektywna zbiórka odpadów, zabraniają spalania śmieci z terenów, na których są one wytwarzane.

Pytanie, które w związku z powyższą sytuacją się pojawia, to jak skutecznie radzić sobie przynajmniej z odpadami zielonymi, jakie powstają w rodzinnych ogrodach działkowych?

Wymiernym sposobem ich utylizacji jest nabycie profesjonalnego rębaka dla ROD skupionych np. w danej gminie.

Środków finansowych na wsparcie takiego zakupu można poszukać w organizowanych przez gminy konkursach na realizację zadań publicznych o charakterze ekologicznym lub ochrony środowiska.

W przypadku Okręgu Świętokrzyskiego PZD był to udział w konkursie Urzędu Miasta Kielce pn. „Inspirowanie i prowadzenie zadań o charakterze informacyjno – edukacyjnym z zakresu postępowania z wytwarzanymi na terenach ogrodów działkowych odpadami komunalnymi”. W trakcie jego realizacji przeprowadzono m. in. cykl spotkań z zakresu właściwej gospodarki odpadami i zmniejszenia tym samym emisji dwutlenku węgla poprzez promocję posiadania na użytkowanych działkach kompostowników.

Przygotowano i rozprowadzono wśród działkowców, ale też mieszkańców Kielc ulotkę informacyjną promującą zalety kompostowania i przetwarzania odpadów zielonych.

Na tablicach informacyjnych w ROD znalazły się dodatkowo plakaty z tematyką ekologiczną, w szczególności przeciwdziałające spalaniu odpadów ogrodowych.

Finalnym efektem zakończonego zadania publicznego był zakup rębaka, który już trzeci rok z rzędu służy kieleckim ROD, pomagając w usuwaniu odpadów pochodzących z wycinki ogrodowych drzew i krzewów.

W kosztach zakupu sprzętu, obok dotacji Urzędu Miasta, partycypował także każdy z ROD na terenie Kielc w oparciu o kryterium jego wielkości oraz sam Okręg Świętokrzyski.

Obsługą sprzętu zajmują się osoby specjalnie wytypowane z jednego z kieleckich ROD, na terenie którego, z uwagi na stały i pełny monitoring, rębak do gałęzi jest przechowywany.

W kwestii kosztów jakie ponoszą ogrody i działkowcy z tytułu wypożyczenia rębaka – jest to kwota 75 zł za godzinę zegarową pracy maszyny. Kalkulacja kosztów to przede wszystkim koszt paliwa, transportu rębaka, zakup ewentualnych części zamiennych i wynagrodzenie niektórych osób pomagających w jego obsłudze.

Tak przyjęta kwota pozwala nawet mniejszym ogrodom na skorzystanie ze sprzętu bez nadwyrężenia ich budżetu. Dla przykładu – wiosenna akcja zrębkowania w ogrodzie posiadającym 300 działek trwa około 5h, co daje szacunkowy koszt na jednego działkowca w wysokości nieco ponad 1 zł.

Trudnym do przecenienia jest stale zauważany przez zarządy ROD i Okręg spadek ilości rozpalanych na terenach kieleckich ROD ognisk i związanych z tym interwencji ze strony straży miejskiej czy samych mieszkańców. Mniejsza ilość trującego dymu to także korzyść zdrowotna dla samych działkowców, często nieświadomych szkodliwości powstających w wyniku spalania substancji toksycznych. Mniejsze zjawisko spalania to wreszcie dbałość o zachowanie jak najlepszych relacji sąsiedzkich w ogrodowej społeczności. Dodatkowo materiał pozostający po zrębkowaniu znakomicie nadaje się do wykorzystania na działce – w kompostowniku do przekładania z innym materiałem, do drenażu bądź też do ściółkowania, które zmniejsza zachwaszczenie upraw, poprawia wilgotność i termiczność gleby oraz chroni przed erozją.

Jan Stańczyk

Okręg Świętokrzyski PZD