X posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

W dniu 30 maja br. w siedzibie biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD odbyło się
X w bieżącej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach.
W bogatym porządku obrad znalazły się przede wszystkim takie tematy jak omówienie
ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących
w związku z trwającymi w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju pracami nad tym projektem, czy podejmowane przez PZD działania związane
z wejściem w życie ustawy
Prawo wodne. Dotknięto też bardzo istotnego problemu dotyczącego bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych.

Tematem, któremu poświęcono najwięcej czasu było zapewnienie sprawnego wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców. Uwypuklono wynikającą z powyższego konieczność podjęcia szeregu działań zmierzających do budowy obiektów budowlanych na terenach ogrodów działkowych, które nie posiadają żadnych własnych budynków, a które byłyby wykorzystane dla potrzeb Zarządów ROD i działkowców.

Kolejnym z tematów wiodących była praktyczna realizacja Otwartego Programu Rozwoju ROD na terenie województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy posiedzenia zostali także poinformowani o działających na terenie naszego Okręgu Kolegiach Prezesów – tych funkcjonujących już od dawna, jak i nowopowstałych, które działają dla dobra społeczności działkowej w poszczególnych powiatach, głównie w zakresie współpracy z samorządem lokalnym.

W porządku obrad znalazło się też oczywiście miejsce na omówienie tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych oraz znaczenia prawidłowego stosowania przepisów związkowych w działalności ogrodów i organów PZD oraz odniesienie do skarg
i zażaleń, które wpływają do biura Okręgu Świętokrzyskiego od Zarządów ROD
i indywidualnych działkowców. Dyrektor Biura Pan Jan Stańczyk omówił również aktualny stan roszczeń do gruntów na terenie województwa świętokrzyskiego oraz regulację stanu prawnego ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W trakcie obrad poruszono następnie kwestię propozycji do zmian w
Regulaminie ROD, których konieczność zachodzi w związku z nowelizacją Statutu Polskiego Związku Działkowców.

Po wyczerpaniu powyższych tematów głos przejęła Główna Księgowa Okręgu Pani Anna Balasińska. Po krótkim omówieniu kolejnego etapu wdrażania programu finansowo-księgowego DGCS PZD System w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego, przeszła do szczegółowego omówienia zbiorczych zestawień sprawozdań finansowych ROD za rok 2017 oraz preliminarzy finansowych na rok 2018. Następnie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pani Wincentyna Roter, przedstawiła wyniki badania zbiorczego zestawienia powyższych sprawozdań i oceny zbiorczego zestawienia preliminarzy przeprowadzonych przez OKR PZD w Kielcach.

W porządku obrad odniesiono się także do zagadnień związanych z oświatą ogrodniczą i szkoleniami organizowanymi przez Okręg Świętokrzyski dla nowych działkowców, a także omówiono rolę i zadania instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Okręgowa Rada przyjęła także, jak co roku, zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych ROD za rok 2017 oraz preliminarzy finansowych na 2018 rok.
W katalogu wypracowanych i przedstawionych przez Komisję Uchwał i Stanowisk dokumentów znalazły się:

  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznych zbiorczych sprawozdań finansowych
    79 ROD za rok 2017,

  2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych
    79 ROD na rok 2018,

  3. Uchwała w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego w roku 2018,

  4. Stanowisko w sprawie realizacji Otwartego Programu Rozwoju ROD na terenie województwa świętokrzyskiego,

  5. Apel w sprawie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych,

  6. Apel w sprawie bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego.

Anna Grudzień

Instruktor ds. organizacyjnych Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach