Spotkanie dotyczące osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością

W Centrum Integracji Społecznej Caritas w Kielcach w dniu 8 listopada br. odbyło się coroczne spotkanie poświęcone problemom osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością i potrzebujących pomocy z terenu województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięły udział osoby pracujące w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie, prowadzące schroniska i noclegownie dla bezdomnych
oraz przedstawiciele służb publicznych, a także innych organizacji pozarządowych.

Podczas dyskusji uczestniczący w naradzie Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Pan Edward Galus dobitnie podkreślił, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zabrania zamieszkiwania na terenach ROD i poinformował,
że współpraca z policją i strażą miejską w zakresie udzielania szeroko pojętej pomocy osobom bezdomnych, przebywającym nielegalnie w altanach na terenach ROD i kierowanie ich do schronisk lub noclegowni układa się poprawnie. Dodał, że na terenie Okręgu Świętokrzyskiego jest to zjawisko marginalne i dotyczy niewielkiej ilości ogrodów działkowych. Zaznaczył ponadto, że odpowiednie służby mają stały kontakt z Zarządami ogrodów, a zwłaszcza z ich Prezesami, aby w razie konieczności podjąć stosowną interwencję. Wszyscy uczestnicy narady zostali poinformowani, że na terenie całej Polski w przyszłym roku w lutym odbędzie się badanie ilościowe i jakościowe osób bezdomnych. Zaapelowano również o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, które w okresie jesienno-zimowym szczególnie potrzebują naszej pomocy.

 

Prezes OŚ PZD w Kielcach

 

/-/ Edward Galus