ROD „Relaks” w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał grant w ramach projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

ROD „Relaks” Ostrowiec Świętokrzyski

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Unia Europejska Fundusz Spójności

Inwestycja jest dofinansowana z grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5.-Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020

Nazwa projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Miejsce realizacji:

ROD „Relaks” Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka B/N, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cel projektu:

Ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych

Planowane efekty:

Planowany projekt na terenie ROD poprawi jakość terenów zielonych poprzez ograniczenie używania sztucznych nawozów i ściółkowanie zrębkami. Wymiana drzwi w budynku Domu Działkowca oraz biurze Zarządu ROD pozwoli na wydajniejsze ogrzewanie budynku, co umożliwi np. prowadzenie szkoleń przez instruktorów ogrodowych.

Wartość projektu: 24 000,00 zł

  • Dofinansowanie UE: 24 000,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2023- 31.03.2023 r.

Zadani realizowane w ramach projektu :

  1. Zakup rębaka.
  2. Wymiana (zakup i montaż) drzwi w budynku Domu Działkowca oraz biurze Zarządu ROD.