ROD „Metalowiec” w Skarżysku – Kamiennej otrzymał grant w ramach projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

ROD „Metalowiec” Skarżysko-Kamienna

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Unia Europejska Fundusz Spójności

Inwestycja jest dofinansowana z grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5.-Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020

Nazwa projektu:

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Miejsce realizacji:

ROD „Metalowiec” Skarżysko-Kamienna, ul. Paryska 135, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Cel projektu:

Ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Planowane efekty:

Planowany projekt poprawi jakość terenów zielonych poprzez ograniczenie używania sztucznych nawozów i ściółkowanie zrębkami. Wymiana okien w budynku Domu Działkowca ROD pozwoli na wydajniejsze ogrzewanie budynku, co umożliwi np. prowadzenie szkoleń przez instruktorów ogrodowych.

Wartość projektu: 100 000,00 zł

  • Dofinansowanie UE: 100 000,00 zł

Okres realizacji:

01.01.2023 – 30.06.2023 r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Zakup rębaka
  2. Wymiana (zakup i montaż) okien w budynku Domu Działkowca