ROD „LAS RZECZKI” W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OTRZYMAŁ GRANT W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”

ROD „Las Rzeczki” Ostrowiec Świętokrzyski

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Inwestycja jest dofinansowana z grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5.-Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020

Nazwa projektu:

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Miejsce realizacji:

ROD „Las Rzeczki” Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kolonia Robotnicza B/N, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cel projektu :

Ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych

Planowane efekty :

Planowany do wykonania projekt poprawi jakość terenów zielonych poprzez ograniczenie używania sztucznych nawozów i ściółkowanie zrębkami. Taki sposób ściółkowania zmniejszy zużycie wody do nawadniania. Zdecydowanie pozytywnie wpłynie to na jakość środowiska.

Wartość projektu : 16 800,00 zł

  • Dofinansowanie UE : 16 800,00 zł

Okres realizacji : 01.02.2023-31.03.2023 r.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Zakup rębaka.