PZD w/s specustawy o przeciwdziałaniu suszy

PZD aktywnie włączył się w proces konsultacji publicznych nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu suszy. Postuluje korekty służące ochronie praw ROD i działkowców.

Po analizie projektu i konsultacjach z okręgowymi zarządami, stanowisko w sprawie zajęła Krajowa Rada PZD. Inicjatywę ustawodawczą oceniła pozytywnie, jednak zasygnalizowała ryzyka, jakie w obecnym kształcie niesie dla działkowców i ROD. Dotyczy to zwłaszcza luki w regulacjach, która – przy likwidacji ogrodów pod inwestycje wodne – grozi działkowcom problemami z uzyskaniem odszkodowań i odmową realizacji prawa do działki zamiennej. KR PZD zwróciła również uwagę, że choć projekt zakłada zmianę ustawy prawo wodne, to pomija postulowane przez działowców korekty, które wykluczą próby obciążania poboru wody na potrzeby nawadniania upraw w ROD wg stawek stosowanych wobec zakładów komercyjnych, a nie rolników.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD powołał zespół prawników, któremu zlecił dalsze analizy projektu i przygotowanie odpowiednich poprawek. W oparciu o przedstawione materiały 14.09.2020r. KZ PZD przyjął propozycje, które oficjalnie zgłoszono w ramach konsultacji publicznych.

Najważniejsze poprawki to: wprowadzenie przepisów zapewniających odszkodowania dla działkowców i odtworzenie ROD (przy likwidacji ogrodu na inwestycje wodne) oraz  zapewnienie stowarzyszeniom ogrodowym praw strony w postępowaniach dotyczących inwestycji wodnych planowanych na terenach ROD.

W ramach zmiany prawa wodnego PZD postuluje też: zrównanie sytuacji działkowca pobierającego wodę przy pomocy własnej pompy, z sytuacją właściciela działki (zwolnionego z odprowadzania opłat do Wód Polskich), a także jednoznaczne potwierdzenie, że pobór wody na potrzeby nawadniania upraw dokonywany przy pomocy pomp zbiorczych w ROD, rozliczany jest wg stawek stosowanych wobec rolników.

Ponadto PZD postuluje m.in. złagodzenie projektu w zakresie nakładania kar za niedopełnienie obowiązków formalnych związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych oraz zmniejszenie ograniczeń praw obywateli, które mają mieć zastosowanie w postępowaniach dotyczących budowy obiektów wodnych.

B. Piech