Narady szkoleniowe dla prezesów zarządów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego

            W dniach 12 i 13 lutego w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyły się kolejne narady szkoleniowe dla członków aktywu ogrodowego. Tym razem przy ulicy Bohaterów Warszawy gościli prezesi zarządów ROD z terenu całego województwa.

            Tradycyjnie już narada otwarta została przez Prezesa Okręgu Pana Edwarda Galusa, który witając zebranych przedstawił porządek obrad i krótko opowiedział o najważniejszych wydarzeniach, jakie miały ostatnio miejsce w Polskim Związku Działkowców. Następnie głos przejęła Główna Księgowa Okręgu Pani Anna Balasińska. Oczywiście zajęła się ona tematami finansowo-księgowymi, kolejno omawiając stopień i dalsze plany wdrażania programu finansowo-księgowego DGCS PZD System w rodzinnych ogrodach działkowych, plany utworzenia w Okręgu ośrodka finansowo-księgowego. Przy tematach tych rozwinęła się dość długa dyskusja, wielu z obecnych chciało zabrać głos. Wśród prezesów rozdano również ankietę, w której mogli wypowiedzieć swoje zdanie na temat utworzenia ośrodka.

            W dalszej kolejności głos przejął Dyrektor Biura Okręgu Jan Stańczyk. Wiele czasu poświęcił na omówienie tegorocznej kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Dokładnie przedyskutowano rolę organów ogrodowych w poprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań, z położeniem nacisku na prawidłowy przebieg wyborów. Niestety pojawiło się wiele głosów obawy, że wybory będą trudne z uwagi na coraz mniejszą aktywność działkowców i stale obniżającą się chęć do pracy. Dlatego też tym większy znaczenie obecnych członków organów każdego szczebla stowarzyszenia, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Ogrodów dla ich lepszej przyszłości. Następnie Dyrektor Biura przeszedł do omówienia zagadnienia ochrony danych osobowych w ROD i najważniejszych zadań związanych z nim dla organów PZD, a także bardzo ważnych z punktu widzenia Ogrodów nowelizacji ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Przeanalizował również obowiązki wynikające dla organów stowarzyszenia ogrodowego z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo wodne. Pozostając w obrębie tematyki dotyczącej przepisów prawa, pochylono się następnie nad świętokrzyskimi ogrodami w kontekście dokumentacji planistycznej miast i gmin oraz rozważono ewentualne zagrożenia, jakie mogą z tego wynikać dla ROD. Na szczęście na terenie Okręgu Świętokrzyskiego znakomita większość Ogrodów funkcjonuje w dokumentacji tej pod zapisem „ZD”, oznaczającym przeznaczenie terenów pod ogrody działkowe. Kończąc ten blok tematyczny poświęcono jeszcze czas na dyskusję nad wagą prawidłowego stosowania przepisów związkowych (ustawy, Statutu i Regulaminu ROD oraz uchwał) w codziennej pracy organów ogrodowych. 

            Następnie zajęto się tematami zawsze aktualnymi z punktu widzenia działalności PZD i ROD, a więc: regulacją stanów prawnych terenów ogrodowych na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD (która w Okręgu Świętokrzyskim przebiegła bardzo sprawnie), stanem roszczeń do gruntów ROD (który w Okręgu pozostał już na minimalnym poziomie), kwestią zasad wykorzystania majątku Związku, a także procedury związanej z przyznawaniem dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji Okręgu na inwestycje w ROD. Dyrektor Biura rozdał następnie chętnym Albumy z projektami budynków dla zarządów ROD i omawiając jednocześnie stan wdrożenia programu budowy siedzib ROD w Okręgu i dalsze potrzeby w tym zakresie.

            Po mówieniu wszystkich zagadnień i dyskusji, Prezes Okręgu zamknął obrady.

                          Anna Pańczyk

                          starszy inspektor ds. terenowo-prawnych

                          Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach