Narady szkoleniowo – instruktażowe dla skarbników i głównych księgowych oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD w województwie świętokrzyskim

 W dniu 5 lutego br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa dla skarbników oraz głównych księgowych świętokrzyskich Ogrodów. Dzień później zebrali się przewodniczący komisji rewizyjnych ROD. Program narad był obszerny i zakładał poruszenie nie tylko tematów aktualnych z punktu widzenia powyższych funkcji, lecz także ważnych aktualności i obecnych priorytetów dla działalności Polskiego Związku Działkowców, ROD i działkowców. Frekwencja dopisała i na sali konferencyjnej Okręgu zgromadziło się blisko 70 osób w pierwszy dzień i około 40 osób w dzień drugi.

            Obie narady otworzył Prezes Okręgu Pan Edward Galus, witając zebranych i przedstawiając krótko zaplanowane tematy i porządek obrad. Następnie głos przejął Dyrektor Biura Okręgu Jan Stańczyk. Rozpoczął od omówienia tegorocznej kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD i najważniejszych problemów i zagadnień, jakie są z nią związane. Jako, że jest to rok wyborów do organów stowarzyszenia ogrodowego – należy wobec powyższego przygotować się na realizację tego niełatwego zdania. Zebrani wskazywali tutaj na problemy występujące w ich Ogrodach, z których zdecydowanie największym jest deficyt osób chętnych do pracy czy pomocy w organach ogrodowych. Kolejnym tematem była ochrona danych osobowych, czyli RODO w ROD. Omówiono najważniejsze obowiązki wynikające z przepisów dla członków zarządów i komisji rewizyjnych. To także był temat, przy którym wywiązała się dyskusja, a zebrani mieli liczne pytania. Poruszono również oczywiście zagadnienie, które aktualnie jest najważniejsze z punktu widzenia działań całego stowarzyszenia ogrodowego PZD, przede wszystkim miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań w kontekście zapisów dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych oraz działania Okręgu w tej sprawie.

            Pozostałe tematy omówione przez Dyrektora Biura to: regulacja stanów prawnych ROD, stan roszczeń do gruntów na terenie województwa, wykorzystanie majątku Związku czy zasady realizacji, finansowania i rozliczania inwestycji w ROD, a także waga właściwego stosowania przepisów związkowych w pracy organów ROD.

            Poruszono również, jak przy każdej podobnej okazji, tematykę programu finansowo-księgowego DGCS PZD System i jego wdrażania do pracy w Ogrodach, a także kwestię planów utworzenia ośrodka finansowo-księgowego w Okręgu Świętokrzyskim.

            Po dyskusji na powyższe tematy głos przejęła Główna Księgowa Okręgu Pani Anna Balasińska. Szczegółowo omówiono zagadnienia bilansowe, takie jak zasady sporządzania sprawozdań finansowych, poszczególne pozycje w drukach sprawozdań za rok 2018 czy terminowość i kompletność złożenia sprawozdań. Sporo czasu poświęcono na przyjrzenie się głównym i najczęściej powtarzającym się błędom w kontrolowanych przez Okręg Ogrodach, także tych w sprawozdawczości ROD. Pytania pojawiały się także w kwestiach środków trwałych – pochylono się nad ich podziałem pod względem ceny zakupu i sposobu księgowania, zgodnością z Funduszem Statutowym oraz Nową Klasyfikacją Środków Trwałych, obowiązującą od stycznia 2018 roku. Następnie zwrócono uwagę na należności i zobowiązania i związane z tym najczęstsze problemy oraz środki obrotowe, a w tym zakresie zagadnienia związane z prowadzeniem ogrodowej kasy. W tematach księgowości nie mogło zabraknąć tak istotnych kwestii jak wynagrodzenia w ROD wraz z omówieniem każdej z umów i ich stosowania w konkretnych przypadkach, przepisów dotyczących świadczeń i nagród w Ogrodach oraz elektronicznego wysyłania raportów i deklaracji ZUS oraz PIT.

            Jeśli chodzi o komisje rewizyjne główne zagadnienia wyjaśniła ponadto Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pani Danuta Bałtrusiewicz. Tematy, którym poświęciła uwagę to prawa i obowiązki komisji rewizyjnych ROD, nowy Regulamin komisji, prowadzenie bieżących kontroli zarządów ROD wraz z poruszaną podczas nich tematyką. Omówiono również zagadnienia związane ze sprawozdawczością i opiniowaniem preliminarzy finansowych ROD.  

            Przybyli na naradę mogli skorzystać z bezpłatnych materiałów wydawniczych, m.in. przewodnika RODO w ROD czy Biuletynów Informacyjnych PZD. Padało wiele pytań z sali, a przy niektórych tematach nawiązywała się ożywiona dyskusja. Nabyta wiedza teoretyczna z pewnością przyda się i zaowocuje w trakcie pracy w ROD w bieżącym roku.

           Anna Pańczyk

           st. inspektor ds. terenowo-prawnych

           Okręg Świętokrzyski PZD

           w Kielcach