Podziękowanie dla Prezydenta Kielc oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kielce

Kielce, dn. 13.02.2019 r.

                                      Sz. P. Bogdan Wenta

                                     Prezydent Miasta Kielce

                                      Sz. P. Kamil Suchański

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta Kielce

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowny Panie Przewodniczący!

W związku z uchwalonym przez Radę Miasta Kielce budżetem na rok 2019 i zabezpieczeniem w nim środków na remonty i modernizację infrastruktury kieleckich Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pragniemy w imieniu kieleckich Działkowców, Okręgu Świętokrzyskiego PZD oraz swoim własnym złożyć Panu Prezydentowi, Panu Przewodniczącemu i całej Radzie Miasta serdecznie podziękowania za przychylność i zrozumienie w przedmiocie potrzeb ROD.

Na terenie naszego miasta zlokalizowanych jest 17 ogrodów, w których na blisko 300 ha powierzchni swe działki użytkuje ponad 6300 działkowych rodzin.

Możliwość wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej Gminy jest niezmiernie ważnym i przede wszystkim wymiernym efektem dostrzeżenia tej ważnej sfery życia społecznego mieszkańców Kielc.

Jak pokazują dwa ostatnie lata, ogrodnictwo działkowe w naszym mieście cieszy się silnie rosnącym zainteresowaniem jego mieszkańców, a co szczególnie ważne podkreślenia, w grupie tej znajduje się coraz większa liczba osób młodych i ich rodzin.

Upatrują oni w użytkowanej działce nie tylko sposobu na wypoczynek i rekreację, ale także szansy na swoje własne ekologiczne uprawy, co wpisuje się w analogiczne kierunki w całym kraju ale i w trendy światowe.

Tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych są wreszcie obszarami zieleni miejskiej, gdzie na wspomnianych 300 ha możemy zaobserwować niezwykłą bioróżnorodność, która nie tylko cieszy oczy, ale ma także ogromny wpływ na środowisko naturalne i jakość powietrza wokół nas.

Mamy także pełną świadomość wagi i znaczenia polityki senioralnej, która z każdym niemal miesiącem nabiera szerszych rozmiarów nie tylko w Kielcach ale i naszym kraju.

Coraz to nowe programy aktywizacji seniorów są niezwykle potrzebne i cenne z uwagi na obecną strukturę demograficzną polskiego społeczeństwa.

W ogrodach działkowych nie brak oczywiście i tej grupy społecznej, która po latach często ciężkiej pracy zawodowej, znalazła miejsce wyciszenia i realizacji ogrodowej pasji, a także sposób na budowanie i utrwalanie relacji międzyludzkich, co pozwala tym osobom na zachowanie stanu aktywności oraz poczucia, że nadal mają oni do spełnienia swoją rolę
w społeczeństwie.

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowny Panie Przewodniczący!

Zabezpieczone w tegorocznym budżecie miasta środki w wysokości miliona złotych są swoistym ewenementem w skali kraju, nie tylko co do ich wysokości ale także faktu,
że Gmina Kielce jeszcze w roku 2018 była jedną z pierwszym gmin w Polsce, które podjęły decyzję o dotacji celowej dla ROD i stała się niejako inspiracją dla innych samorządów w tym zakresie.

Odbyte dopiero co narady z zarządami kieleckich ogrodów oraz niezliczone rozmowy z samymi działkowcami, obligują nas do skierowania niniejszego listu, którym pragniemy raz jeszcze wyrazić podziękowanie za otrzymane wsparcie.

Ze swej strony zapewniamy jednocześnie, że każda otrzymana pomoc wpływa na zwiększenie atrakcyjności ogrodnictwa działkowego w naszym mieście oraz jego dostępności dla mieszkańców. Wpływa także na coraz szerszą współpracę stowarzyszenia ogrodowego PZD z licznymi kieleckimi stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami w ramach podejmowanych inicjatyw. Wymienimy tylko przykładowe,
a są to: Stowarzyszenie „Nadzieja”, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Hufiec ZHP Kielce, dwa kieleckie Uniwersytety III Wieku, kluby seniora, liczna grupa szkół i przedszkoli.

Mamy głęboką nadzieję, że rok bieżący ale i lata następne, pozwolą nam nie tylko na dalsze zacieśnianie współpracy, ale także rozpoczęcie nowych inicjatyw, które służyć będą mieszkańcom Kielc w pełnej symbiozie z użytkownikami działek.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że dotacja celowa przyznana przez Radę Miasta wpisuje się także w bardzo dobre relacje na linii Gmina Kielce – Okręg Świętokrzyski PZD w zakresie wielu podejmowanych wspólnie działań na przestrzeni ostatnich lat. Już teraz serdecznie zapraszamy na tegoroczne jubileusze ogrodowe i Dni Działkowca, które są czasem podsumowań ale i podziękowań. Udział w nich przedstawicieli władz samorządowych wpisze się w dotychczasową tradycję naszego miasta w tym zakresie i znajdzie szerokie uznanie w środowisku działkowym.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD