Narada szkoleniowa prezesów ROD z Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Koniec roku kalendarzowego to także czas podsumowań całorocznych dokonań stowarzyszenia ogrodowego PZD na różnych jego szczeblach. W dniu 4 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku ze spotkań prezesów ROD województwa świętokrzyskiego.

W katalogu tematów, które były przedmiotem omówienia znalazło się przede wszystkim podsumowanie X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Kielcach oraz XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w Warszawie. Szczególny nacisk położony został na Program działania PZD na nową kadencję oraz wypracowane w trakcie obu w/w zjazdów materiały – stanowiska, które staną się wyznacznikiem działalności stowarzyszenia na najbliższą przyszłość na wszystkich jego szczeblach organizacyjnych.

Z grupy tematów, które bezpośrednio dotkną działkowców i ROD w najbliższym czasie, skupiono się głównie na kwestii nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązkowa segregacja odpadów w połączeniu ze znacznym wzrostem kosztów ich odbioru, jest zdaniem prezesów ROD naprawdę trudnym wyzwaniem, z przed którym przyjdzie się zmierzyć niemalże na dniach. Niezmiernie ważnym, zdaniem uczestników narady, pozostaje fakt utrzymania wysokich standardów racjonalnej gospodarki odpadami w ROD, która przez wprowadzony obowiązek segregacji śmieci wymagać będzie wyjątkowej dyscypliny wśród działkowców.

Swoje miejsce w porządku narady znalazły także inne ważne zagadnienia tj. dokumentacja planistyczna miast i gmin oraz jej znaczenie dla przyszłości ogrodów czy przyszłoroczne budżety obywatelskie i dotacje celowe dla ROD ze środków samorządu terytorialnego. Ciągły rozwój ogrodów poprzez realizowane inwestycje, winien zawsze być wsparty troską o przyszłość danego ROD i jego zakotwiczenie w krajobrazie danego miasta.

Jak zawsze sporo uwagi poświęcono tematom prawnym w postaci omówienia aktualnego stanu regulacji terenów w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD wraz z aktualnym stanem roszczeń do terenów ogrodowych. Na szczeblu Okręgu Świętokrzyskiego PZD ważnym podkreślenia jest fakt, że skala roszczeń w odniesieniu do terenów ROD spadła w roku bieżącym poniżej 3ha i 100 działek rodzinnych. Wartości te są najniższymi na przestrzeni ostatnich 25 lat!

Całości porządku dopełniły tematy z grupy finansowo – księgowych. Przedstawiono znaczenie i wagę programu DGCS PZD System dla świętokrzyskich ROD, zarówno w aktualnie jak i na przyszłość, w szybko zmieniającej się rzeczywistości zmierzającej w kierunku pełnej cyfryzacji. Z dużym zadowoleniem i licznymi głosami poparcia, prezesi ROD odnieśli się do działającego od połowy bieżącego roku w Okręgu ośrodka finansowo – księgowego. Już 14 ROD zdecydowało się powierzyć swoją sferę księgową tej jednostce. Kolejnych kilka podejmie tę decyzję z początkiem 2020 r.

Zebranym przypomniano także i te tematy, które cyklicznie omawiane są w trakcie spotkań z prezesami ROD, a mianowicie szeroko rozumianą politykę ochrony danych osobowych, ustawę prawo wodne i wynikające z niej obowiązki dla ogrodów przede wszystkim w zakresie konieczności uzyskania pozwoleń wodnoprawnych czy programu budowy siedzib, który jest m. in. odpowiedzią w kwestii technicznego i fizycznego zabezpieczenia ogrodowej dokumentacji.

Jak pokazuje wieloletnie już doświadczenie biura Okręgu, bogaty porządek narad z jednoczesnym ich prowadzeniem w mniejszych ilościowo grupach – kolegiach prezesów, przynosi wymierne efekty. Zdecydowanie ułatwia możliwość kierowania nieskrępowanej ilości pytań ze strony aktywu z jednoczesnym omówieniem licznych zagadnień, z którymi dany ogród już się mierzy lub przyjdzie mu się zmierzyć w niedalekiej przyszłości.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD