Narada prezesów i dyrektorów biur w dniach 26-27 września 2018

W dniach 26-27 września br. odbyła się w Warszawie narada prezesów i dyrektorów biur okręgów PZD. Celem narady było omówienie aktualnych zadań Związku  i problemów występujących w ogrodach działkowych.

Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki podkreślając, że tematy, które będą omawiane na naradzie są istotne dla działkowców, ogrodów oraz Związku i powinny być przeniesione na narady z prezesami zarządów ROD, które wkrótce będą organizowane przez okręgi. Pierwszy omawiany temat dotyczył programu komputerowego dla ROD. Pan Krzysztof Szymański koordynator ds. DGCS przedstawił przebieg współpracy z Okręgami w zakresie ulepszania programu.  Przedstawiciele Okręgów wskazywali na korzyści płynące ze stosowania programu i zgłaszali jednocześnie propozycje nowelizacji jego modułów. Prezes PZD podsumowując temat podkreślił, że choć z programu DGCS korzysta już wiele ROD, jednak ciągle istnieje potrzeba prezentowania go i pokazywania jego funkcjonalności, aby zachęcić kolejne zarządy ROD do korzystania z niego, co pozwoli usprawnić  nie tylko ich pracę, ale również i Okręgów, a co za tym idzie – Związku.

Następnie Prezes PZD odniósł się do zbliżających się wyborów samorządowych, przypominając jak duże znaczenie ma udział działkowców w wyborach do  władz lokalnych. Prezes PZD podkreślił, że uczestnicząc w wyborach, działkowcy powinni głosować na ludzi, którzy nie zawiedli społeczności działkowej w przeszłości i którzy dobrze znają i rozumieją problemy ogrodów działkowych. Uznał, że przyszli reprezentanci działkowców w samorządach lokalnych muszą więc znać nie tylko ogólną rolę spełnianą przez ROD, ale także istniejące problemy dotyczące konkretnych ogrodów, aby mieli realną możliwości należytego dbania o interesy działkowców. Prezes PZD stwierdził, że również warto przeanalizować programy wyborcze kandydatów, by w przyszłości móc wymagać realizacji postulatów dotyczących ROD. Przedstawiciele Okręgów Małopolskiego, w Poznaniu i Mazowieckiego przybliżyli zebranym jak przebiega kampania wyborcza w ich okręgach w odniesieniu do rodzinnych ogrodów działkowych.

Pani Mirosława Marks, główna księgowa JK PZD omówiła temat ośrodków finansowo-księgowych. Przypomniała, że Krajowy Zarząd  w lipcu br. znowelizował uchwałę o ośrodkach finansowo-księgowych, stwarzając dogodne warunki do ich tworzenia i funkcjonowania. Uczestnicy z kilku okręgów przedstawili korzyści z działalności ośrodków finansowo-księgowych w swoich okręgach. Podsumowując temat Prezes PZD zwrócił się do zebranych, by kierując się dobrem ogrodów i obniżeniem kosztów prowadzenia księgowości ROD, jak również i jakością świadczonych usług, tworzyli ośrodki finansowe w swoich okręgach i zachęcali ogrody do przystępowania do nich.

Temat ochrony danych osobowych został zreferowany między innymi przez r. pr. Bartłomieja Piecha, Dyrektora Biura Prawnego JK PZD.  Przedstawiając  temat  zaznaczył, że Krajowy Zarząd wydał wiele regulacji prawnych wychodzących naprzeciw wymogom RODO, jednak z uwagi na to, że kwestia ta jest nowa, niełatwa, wymaga stałego wyjaśniania i szkolenia. Pan Eugeniusz Kondracki prosił uczestników o przekazanie zarządom ROD informacji o tym, że Krajowy Zarząd w trosce o lepsze zrozumienie i utrwalenie zagadnienia przetwarzania danych osobowych podjął decyzję  o przygotowaniu i wydrukowaniu broszury pt. „RODO w ROD”, która przystępnym językiem będzie wyjaśniać podstawowe kwestie dotyczące stosowania przepisów RODO w ogrodach.

Wstępu do kolejnego tematu – „Roszczenia do gruntów ROD” – dokonał Prezes PZD podkreślając jak duże niebezpieczeństwo niosą za sobą roszczenia. Poinformował, że zarówno okręgi, jak i Krajowy Zarząd podejmuje w większości  skuteczne działania w interesie ochrony gruntów ROD przed roszczeniami, jednak wyjątkowo zdarzają się sytuacje, na które Związek nie ma wpływu. Szczegóły stanu roszczeń do gruntów ROD oraz działań podejmowanych przez Związek w celu obrony zagrożonych ogrodów przedstawiła Pani Monika Pilzak z Biura Prawnego w Przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego, Śląskiego i Małopolskiego referowali temat przedstawiając doświadczenia z ogrodów objętych roszczeniami na swoim terenie.

Tematem, który wywołał żywą dyskusję były wynagrodzenia dla członków organów. Prezes PZD przypomniał, że znowelizowany Statut PZD w ślad za zmianami wprowadzonymi do ustawy Prawo o stowarzyszeniach. w tym temacie przewidział również możliwość wynagradzania za pełnienie funkcji w organach PZD. Statut wprowadził zasadę, natomiast szczegóły ureguluje Krajowa Rada PZD w uchwale. Prezes podkreślił, że Krajowy Zarząd powołał specjalny zespół  do opracowania regulacji wewnątrzzwiązkowych dotyczących wynagradzania za pracę w organach. Po przedstawieniu szczegółów tematu przez r. pr. Tomasza Terleckiego, Prezes poprosił uczestników o to, aby w tym zakresie znaleźć mechanizmy, które będą skuteczne i pożyteczne dla działkowców, ogrodów i Związku. Podsumowując temat stwierdził, że jest bardzo trudny i obszerny, bo wytyczne w tej sprawie muszą zostać dostosowane do blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych.

Drugi dzień narady rozpoczął się tematem – Projekt ustawy śmieciowej. Prezes na wstępie poinformował, że w dniu 3 września br. wpłynęło do KR PZD pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.  Po dokonaniu analizy propozycji i uwag zgłoszonych przez OZ PZD, w dniu 13.09.2018 r. KR PZD przekazała do Ministra Środowiska pismo, w którym zajęła stanowisko w tej sprawie. Szczegóły dotyczące stanowiska KR w sprawie nowelizacji ustawy przedstawiła Pani Monika Pilzak z Biura Prawnego PZD. Jedną z  zaproponowanych zmian  było wprowadzenie maksymalnej wysokości opłaty rocznej za śmieci, która może być pobierana od ROD, w przeliczeniu na działkę. Wprowadzenie tej opłaty ograniczyłoby zjawisko nadużywania przez samorządy prawa, przy określaniu opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. Następnie wskazani prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami polecając rozwiązania, które sprawdziły się na ich terenie oraz uprzedzając o problemach, na które się natknęli.

Kolejny temat dotyczył programu budowy siedzib zarządów ROD. Prezes PZD rozpoczynając dyskusję poinformował, że mimo, że ogrody i okręgi sceptycznie podchodziły do programu budowy siedzib dla zarządów, gdy ten był wprowadzany przez Krajowy Zarząd, dotychczasowe podjęte inicjatywy wskazują na dobre przyjęcie. Prezes w ślad za wynikami statystycznymi stwierdził, że widoczne jest podjęcie tematu przez wiele ogrodów dotąd nie posiadających własnej siedziby. Zaznaczył, że aby wspomóc Zarządy w budowie siedzib Krajowy Zarząd wydał wytyczne wskazując jakie kolejne kroki administracyjno-prawne powinien podjąć zarząd ROD decydujący się na budowę siedziby, jak również stworzył specjalny fundusz celowy, o środki z którego mogą występować zarządy ROD. Dalej temat prowadziła Pani Joanna Ćwiklińska-Ziomek z WGG. Przedstawiła dane statystyczne dotyczące już istniejących oraz planowanych do wybudowana siedzib. Ponadto poinformowała o nawiązaniu współpracy z kilkoma podmiotami, które przygotowały projekty siedzib, które będą udostępniane zainteresowanym zarządom. Przedstawiciele okręgów i biur omówili, jak wygląda stan i budowa nowych siedzib na terenie ROD w ich okręgach. Prezes podsumowując temat poinformował uczestników, że Krajowy Zarząd przygotowuje specjalny folder z projektami architektonicznymi siedzib dla zarządów ROD, który będzie bezpłatnie udostępniany do korzystania przez zarządy ROD.

Temat bliski budowie siedzib dla zarządów był omawiany jako kolejny czyli inwestycje. Pani Agnieszka Rudawska z WGG zwróciła uwagę na realizowane przez Związek programy dotyczące unowocześnienia infrastruktury – ROD XXI wieku, Rozwoju ROD oraz Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD. Zwrócono w nich uwagę na zwiększenie ilości inwestycji, co wymaga pozyskania dodatkowych środków finansowych z zewnętrznych źródeł np. od samorządów. Dlatego, gdy gminy opracowują projekty swoich budżetów, zarządy ROD powinny starać się by w projektach zostały uwzględnione środki przeznaczone na inwestycje w ogrodach.  W tym temacie wypowiedzieli się przedstawiciele Okręgu Łódzkiego, w Kaliszu, Sudeckiego oraz Śląskiego, w których ogrodach temat inwestycji jest szeroko realizowany. Podsumowując temat Prezes PZD podkreślił, że z roku na rok wzrasta ilość inwestycji i remontów realizowanych w ogrodach. Główny ciężar ich finansowania spoczywa na działkowcach, którzy są wspomagani dotacjami i pożyczkami z okręgów oraz Jednostki Krajowej. Prezes podkreślił, że optymistycznym zjawiskiem jest coraz częstsze dotowanie inwestycji i remonty w ROD przez samorządy lokalne i warto byłoby, aby ogrody podejmowały starania w celu uzyskania środków z samorządów.  Ponadto  wskazał, że warto byłoby wykorzystać strony internetowe okręgów i ROD oraz inne środki przekazu, by szerzej informować o podejmowanych inwestycjach, które świadczą o rozwoju ogrodów działkowych.

Pani Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydziału Prezydialnego omówiła, jak jest realizowana przez Okręgi uchwała nr 417/2017 w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów. Podkreśliła sukcesy osiągnięte dla ROD w całym kraju dzięki wspólnemu działaniu prezesów Zarządów ROD w kolegiach, co poparli referenci z okręgów. Dyskusja potwierdziła, że kolegia prezesów są potrzebne, a ich działalność pozwoli usprawnić działania ogrodów, dlatego w okręgach, w których nie wszystkie ROD są zrzeszone w kolegiach, okręgowe zarządy powinny powoływać kolejne. Prezes PZD podkreślił, że sens działania kolegiów prezesów jest bezcenny, bo nie ma lepszej reprezentacji przed samorządem jak przedstawiciele ogrodów lokalnych, którym przyświeca wspólny cel. Jedność i solidarność, to zasady, które stosowane w Związku pozwalają mu, mimo wielu przeciwności, funkcjonować nieprzerwanie od 1981 roku.

Ostatnim tematem poruszonym drugiego dnia narady była rola, zadania i funkcjonowanie biur okręgów, który został omówiony przez Prezesa PZD. Prezes wskazał na najważniejsze zadania biur okręgów oraz ich dyrektorów. Podkreślił, które z nich obecnie są priorytetowe w świetle spoczywających na strukturach obowiązków statutowych. Prezes wspomniał także o tych dziedzinach, które wymają poprawy wyrażając nadzieję, na szybki postęp.

Poza powyższymi tematami dyskutowano również na temat działalności gospodarczej, wyników kontroli w ROD, regulacji stanu prawnego gruntów ROD oraz wyłączeń ROD. Każdy temat podsumowywał Prezes PZD wyciągając wnioski i punktując najważniejsze w danej dziedzinie zadania do wykonania.

Podsumowując całą naradę, Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim za obecność i aktywność. Podkreślił duże znaczenie poruszonych kwestii oraz wagę zebranych doświadczeń, którymi podzielili się przedstawiciele okręgów. Prezes wyraził oczekiwanie, że tematy referowane na naradzie zostaną przeniesione na narady z prezesami i członkami zarządów ROD organizowane w najbliższym czasie przez Okręgi.

ŁŁ/ZRS