List Okręgu Świętokrzyskiego PZD do Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie współpracy

Sz. P. Agata Wojtyszek

Wojewoda Świętokrzyski

 

Szanowna Pani Wojewodo!

Okręg Świętokrzyski jest jednostką terenową największego stowarzyszenia ogrodowego w Polsce, jakim jest Polski Związek Działkowców. Na terenie Okręgu działa 79 rodzinnych ogrodów działkowych, zajmujących łącznie ponad 810 hektarów i zrzeszających blisko 20 tysięcy działkowców wraz z rodzinami. Ich rola dla społeczności poszczególnych miast, osiedli i wsi jest nieprzeceniona. Cele ogrodnictwa działkowego, realizowane przez każdy z Ogrodów, wskazane zostały w ustawie o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Wśród nich najważniejsze to zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych, poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans, integracja wielopokoleniowej rodziny i wychowanie dzieci w zdrowych warunkach, ale i ochrona środowiska, przyrody oraz oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach. Ogrody nawiązują także aktywną współpracę z przeróżnymi grupami społecznymi i środowiskami – Klubami Seniora, Uniwersytetami III Wieku, Przedszkolami i Szkołami, Pszczelarzami itp., itd., stając się miejscem wielu ciekawych, wspólnych inicjatyw. Jak więc widać – rodzinne ogrody działkowe to miejsca niezwykle ważne z punktu widzenia społecznego, socjalnego oraz ekologicznego.

Aby móc w pełni wykorzystać ogromny potencjał drzemiący w tych miejscach potrzebne są określone środki finansowe. Ogrody w głównej mierze finansują się same, ze środków pochodzących ze składek członkowskich oraz opłat ogrodowych, rokrocznie uchwalanych podczas walnych zebrań w każdym ROD. Są także dotowane z Funduszy będących w dyspozycji Okręgu jak i Jednostki krajowej stowarzyszenia PZD w Warszawie. Wykorzystanie tych nakładów widać w piękniejących z roku na rok Ogrodach, w stale poprawiającej się infrastrukturze oraz inicjatywach podejmowanych przez działkowców.

Tylko w ubiegłym roku na terenie województwa świętokrzyskiego ROD zainwestowały ponad 770 tysięcy złotych w poprawę jakości i funkcjonowania infrastruktury. Zadania dotyczyły głównie budowy czy gruntownych remontów ogrodzeń zewnętrznych, siedzib zarządów ROD i Domów Działkowca, sieci energetycznych i wodnych czy ogrodowych alei i bram wjazdowych. Zadania te wpisują się w szereg programów, opracowanych i przyjętych do realizacji w Polskim Związku Działkowców na najbliższe lata, wśród których wymienić trzeba Program „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”, „Program Otwartego Rozwoju ROD”, Program budowy siedzib dla zarządów ROD oraz „Program Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD”. Wszystkie te programy łączy wspólny mianownik – systematyczne i konsekwentne inwestowanie w Ogrody, jako stały element życia miast i społeczności miejskich, służące ich rozwojowi oraz otwarciu na mieszkańców niebędących działkowcami. W myśl założeń programów Ogrody mają stać się miejscami jeszcze atrakcyjniejszymi, bezpieczniejszymi i wszechstronnymi oraz w pełni wykorzystywać swoje możliwości w zakresie rekreacji, wypoczynku, edukacji i ekologii.

Aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w terenach ROD, niezbędna jest jednak pomoc z zewnątrz. Działkowcy i stowarzyszenie, pomimo największych chęci i zapału, nie są bowiem w stanie wykonać za własne środki wszystkich inwestycji. Rok 2018 na terenie funkcjonowania Okręgu Świętokrzyskiego PZD pokazał, że taka pomoc ze strony władz samorządowych jest możliwa i przynosi wymierne efekty da życia miasta i jego mieszkańców. Ogrodom udało się uzyskać niebagatelną pomoc choćby Urzędu Miasta Kielce, dzięki któremu 9 z kieleckich ROD mogło wykonać w roku bieżącym inwestycje na kwotę 1 miliona złotych. Pieniądze udało się również uzyskać we Włoszczowie – 7 tysięcy złotych czy w Sędziszowie, gdzie Burmistrz Miasta oraz Starosta Jędrzejowski udzielili łącznie dotacji w wysokości 15 tysięcy złotych. Kwoty te, dla działkowców często nieosiągalne bądź wymagające wielu lat odkładania pieniędzy, dla Miast i Gmin są zaledwie ułamkową częścią całego budżetu. Dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych dają szansę na rozwój i unowocześnienie, a w perspektywie – jeszcze szersze i bezpieczniejsze otwarcie na wszystkich mieszkańców miast. ROD, jako stanowiące swoisty wentyl dla miejskich budżetów jako tereny zielone utrzymywane przez samych działkowców i stowarzyszenie ogrodowe, bez wątpienia zasługują na taką pomoc.

Szanowna Pani Wojewodo!

W związku z powyższym Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą, ale i propozycją współpracy w zakresie stworzenia autorskiego programu dedykowanego rodzinnym ogrodom działkowym jako miejscom aktywizacji szerokiego grona mieszkańców naszego województwa i umożliwienie zarządom ROD sięgnięcia po środki finansowe na pomoc w realizacji potrzeb Ogrodów. W imieniu tysięcy działkowców z naszego regionu wyrażamy nadzieję na przychylność ze strony władz województwa dla dobra ROD, które są przystanią dla nich, ich rodzin i przyjaciół oraz szeregu innych grup społecznych.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD