KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 23 lipca 2020 r. W SPRAWIE ROZWOJU ROD

Od wybuchu pandemii w Polsce, Związek obserwuje znacznie większe zapotrzebowanie na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Sygnały  te płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych, którzy składają pisemne i telefoniczne zapytania o wolne działki. Temat ten dla Związku nie jest nowy, gdyż już w 2018 roku Krajowa Rada PZD przyjęła „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Jest on realizacją zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Podstawowymi celami Programu jest zaspokajanie potrzeb rodzin,  zarówno poprzez tworzenie nowych, jak i rozwój i modernizację istniejących ROD.

Biorąc pod uwagę okres ponad dwuletniego funkcjonowania Programu, jak i stale rosnące zainteresowanie działkami, temat rozwoju ROD był przedmiotem obrad Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca 2020 r. Członkowie zapoznali się z informacją przedstawioną przez Prezesa PZD w tym zakresie, a przygotowaną w oparciu o wiadomości przekazane przez okręgi.

 Z powyższych danych wynika, iż w większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Jednocześnie możliwość pozyskania nowych terenów we własnym zakresie jest bardzo ograniczona i to często z przyczyn nie leżących po stronie Związku. Ceny atrakcyjnych gruntów, na których można byłoby założyć nowe ROD, przekraczają możliwości finansowe Związku. Ponadto, tereny te nie są przeznaczone w dokumentach planistycznych miast pod zieleń działkową.

Również pozyskiwanie terenów od samorządów jest bardzo utrudnione. W większości przypadków samorządy dużych i średnich miast nie posiadają wolnych terenów, które mogłyby być wykorzystane pod ogrodnictwo działkowe. Okręgi podejmują działania w celu rozwoju ROD, jednakże nie przynoszą one takich rezultatów, jakich Związek oczekuje.

Z uwagi na powyższe, uchwałą nr 1/V/2020 Krajowa Rada PZD przyjęła zadania dla wszystkich struktur Związku, których realizacja umożliwi zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD.

Krajowa Rada PZD uznała, iż ważnym zadaniem jest utrzymywanie stałej współpracy z samorządami, w szczególności przez kolegia prezesów i okręgowe zarządy PZD, tak aby temat rozwoju ROD został dostrzeżony przez miasta. Konieczne jest poszukiwanie zarówno terenów pod powiększanie istniejących, jak i pod nowe ogrody działkowe. Dużą pomocą w rozwoju ROD jest także uzyskiwanie od miast i gmin środków finansowych na modernizację istniejących ogrodów.

Temat rozwoju ROD winien być przedmiotem obrad każdej Okręgowej Rady PZD, która oceni sytuację oraz wypracuje zadania i mechanizmy adekwatne do możliwości i potrzeb występujących na terenie działania okręgu. Ponadto, każda Okręgowa Rada PZD winna powołać Komisję Rozwoju ROD złożoną z ludzi, którzy mają doświadczenie i podejmą działania w sprawie.

Na posiedzeniu członkowie KR PZD jednogłośnie przyjęli projekty pism do Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju RP – Pani Jadwigi Emilewicz, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Ardanowskiego, Marszałków Województw oraz Przewodniczących Sejmików Województw, w których została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki.  Ponadto, KR PZD zwróciła się o pomoc w zainicjowaniu działań służących rozwojowi ROD, które będą realizacją zapisów ustawy o ROD. W jej art. 6 bowiem ustawodawca zobowiązał organy administracji rządowej do tworzenia warunków dla rozwoju ROD, a także przewidział finansowanie działań w tym obszarze ze środków budżetowych.

Krajowa Rada PZD przyjęła także projekty pism do prezydentów miast Łodzi, Zduńskiej Woli, Kutna, Torunia, Grudziądza, Szczecina, Świnoujścia, Stargardu, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Krakowa, Poznania, Gniezna, Rzeszowa, Katowic, Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Tych, Zabrza i Bielsko – Białej, oraz burmistrzów Obornik, Śremu, Wrześni, Iławy i Fromborka. Pisma te w sposób indywidualny odnoszą się do poszczególnych miast, aktualnie panującej sytuacji związanej z zapotrzebowaniem na działki, współpracy z włodarzami oraz problemów rodzinnych ogrodów działkowych i Związku związanych z brakiem nowych terenów.

Jednocześnie KR PZD przyjęła Apel do struktur PZD w sprawie rozwoju ROD, w którym zwraca się o zintensyfikowanie działań w tym temacie, tak aby można było zaspokoić szybko rosnący popyt na działki.

Krajowa Rada PZD uznała, iż przyjęty kierunek będzie skutkował podjęciem zarówno przez odpowiednie organy, jak i wszystkie struktury Związku, działań, które doprowadzą do rzeczywistego rozwoju ROD.

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 23 lipca 2020 r.