KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie I czytania przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy śmieciowej

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl, w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 odbędzie się w Sejmie RP pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495). W ramach tego, przedstawiciele klubów oraz kół parlamentarnych i poselskich, złożą  5 minutowe oświadczenia, w których odniosą się do treści ww. projektu ustawy.

Przypominamy, że zgodnie ww. projektem nowelizacji ustawy śmieciowej, który w dniu 6 czerwca 2019 r. został przekazany do Sejmu RP, gospodarka odpadami na terenie ROD ma wyglądać w następujący sposób:

  • ROD będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie systemu gminnego tj. deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Nie będzie miała zastosowania do ROD ryczałtowa stawka opłaty za wywóz odpadów.  
  • w przypadku ROD, które będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie deklaracji śmieciowych, gminy nie będą mogły narzucać ROD stawek wyższych niż maksymalne stawki opłat. Maksymalne stawki opłat za wywóz śmieci będą uzależnione od przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ustalaną na podstawie corocznego obwieszczenia Prezesa GUS. I tak, zgodnie z najnowszym obwieszczeniem z 2019 r., ww. stawka opłaty nie będzie mogła przekroczyć 54,17 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 16,63 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności, gminy będą mogły ustalać stawki opłat w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności,
  • ROD nie będą zobowiązane do przechodzenia na gminny system odbioru odpadów. Gdy dany ROD nie będzie zainteresowany przejściem z indywidualnej umowy na system gminny, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały rady gminy o odbiorze odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych organizowanego przez gminę. W oświadczeniu, ROD będzie musiał wskazać, gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na wywóz śmieci, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie nie będzie mogło zostać odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych, zawartej po dniu ogłoszenia ww. uchwały. Brak złożenia ww. oświadczenia w odpowiednim terminie będzie równoznaczne z przystąpieniem do systemu gminnego.
  • ROD będą mogły powracać z gminnego systemu na indywidualne umowy. Powrót ten będzie realizowany w ten sposób, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie umieszczał na stronie podmiotowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie podmiotowej urzędu gminy, na złożenie przez ROD oświadczenia spełniającego określone wymagania o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Oświadczenie będzie skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie będzie mogło być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
  • wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, w tym zarządy ROD i działkowcy będą zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów. Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie skutkowało zgłoszeniem tego faktu przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, która w drodze decyzji nałoży na właściciela danej nieruchomości, w tym ROD dwukrotną stawkę uchwalonej opłaty.
  • zgodnie z przepisami przejściowymi, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zostanie wyeliminowany z ROD ryczałtowy system wywozu odpadów komunalnych oraz zostaną obniżone stawki, które przekraczały maksymalne stawki opłat.

Mając na uwadze znaczenie zapisów nowelizacji ustawy śmieciowej dla ROD i działkowców, w dniu 11 czerwca 2019 r. KZ PZD na swoim posiedzeniu dokonał analizy ww. projektu ustawy oraz propozycji i uwag zgłoszonych przez Okręgi PZD. Po zapoznaniu się z całością sprawy, Krajowy Zarząd PZD uznał, że projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest dobry i odpowiada najważniejszym postulatom zgłaszanym przez Związek i środowisko działkowców. Zaproponowane zmiany są skierowane na poprawę systemu gospodarowania odpadami na terenie ROD, w tym uelastycznienie zasad wywozu śmieci i urealnienie kosztów związanych z ich odbiorem z terenów ogrodów.

Natomiast sama wysokość opłat w poszczególnych ROD będzie zależała w dużej mierze od postawy działkowców i kultury gospodarowania odpadami na terenie ROD, w tym prowadzenia prawidłowej segregacji śmieci. Jak również od przepisów miejscowych, wydawanych przez rady miast i gmin na podstawie ww. ustawy, które przy zaangażowaniu kolegiów, zarządów ROD oraz działkowców mogą być odpowiednio dostosowywane do potrzeb lokalnych ogrodów działkowych. 

Wobec powyższego, KZ PZD będzie dalej monitorował przebieg prac parlamentarnych dotyczących projektu nowelizacji ustawy śmieciowej oraz na bieżąco reagował na ewentualne, niekorzystne zmiany dla ROD i działkowców.

O przebiegu prac w Sejmie i Senacie RP będziemy na bieżąco informować członków organów ROD oraz środowisko działkowców!

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r.