Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej” – 07.09.2018

W dniu 3 września br. do jednostki krajowej PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, jej celem jest uproszczenie i ujednolicenie systemów gospodarowania odpadami, zwiększenie kontroli nad sposobem gospodarowania odpadami i poziomu selektywnego zbierania i recyklingu.

Projekt zakłada także diametralne zmiany w zakresie gospodarki odpadami w ROD. Najważniejsze z proponowanych zmian oznaczają, że:

1) odbiór śmieci ze wszystkich ogrodów będzie odbywał się na podstawie deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym, ROD nie będą już mogły indywidualnie zlecać wywozu śmieci prywatnym firmom. (zmiana ust. 1 w art. 6c)

2) zarządy ROD będą musiały składać deklarację „śmieciową”, w której zaznaczą pojemność (ewentualnie liczbę) pojemników/worków do wywiezienia z terenu ROD, następnie mnożyć ją przez częstotliwość wywozu śmieci w miesiącu i mnożyć przez stawkę opłaty za pojemnik w określonej pojemności. W ten sposób będzie wyliczana miesięczna opłata za wywóz śmieci. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, wysokość stawki powinna być określona dla całego ogrodu, a nie dla pojedynczej działki.

3) rada gminy zwolni z części opłaty za wywóz śmieci właściciela nieruchomości, w tym ROD, który zagospodarowuje bioodpady w przydomowym kompostowniku (dodanie ust. 4a w art. 6k). Informację dotyczącą posiadanych kompostowników, zarząd ROD będzie podawał w deklaracji „śmieciowej” (dodanie pkt. 7 w ust. 1 b w art. 6m)

4)  w przypadku niedopełnienia przez ROD selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady będzie przyjmował je jako zmieszane i informował o tym gminę. Na podstawie powiadomienia w drodze decyzji określi ona wysokość opłaty tak jak za śmieci zmieszane. Stawka opłaty za śmieci zmieszane będzie 4 – krotnie wyższa niż za segregowane(obecnie jest 2 – krotnie wyższa) (zmiana ust. 3 i dodanie ust. 3a i 3b w art. 6k).

Przypomnijmy, że PZD od 5 lat usilnie zabiegał o zmianę zapisów ustawy „śmieciowej”, która wprowadziła niesprawiedliwe zasady ustalania opłat za  odpady na terenach ROD, oderwane od faktycznej ilości śmieci powstających w ogrodach i skutkujące drastycznymi podwyżkami. Z jednostek PZD do Ministerstwa Środowiska skierowano liczne pisma o zmianę ustawy. Najwyraźniej okazały się one skuteczne. Proponowane zmiany zdają się iść w kierunku postulowanym przez działkowców, zaś w uzasadnieniu projektu ustawy wprost przywołano liczne petycje od środowiska działkowców.

W chwili obecnej KZ PZD wystosował do wszystkich OZ PZD pismo o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie do jednostki krajowej PZD opinii i uwag wynikających z doświadczeń z gospodarką odpadami w ROD.

Po dokonaniu analizy projektu oraz propozycji i uwag zgłoszonych przez jednostki terenowe PZD, KZ PZD zamierza przekazać do Ministerstwa Środowiska oficjalne stanowisko w sprawie.

Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCOW

Warszawa, dnia 7 września 2018 r.