Komunikat biura jednostki krajowej w sprawie narady inspektorów ds. terenowo-prawnych

W dniach 15–16 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się narada dla inspektorów ds. terenowo-prawnych zatrudnionych w okręgowych zarządach PZD. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez jednostkę krajową PZD.

Podczas narady przewidziano wspólny blok tematyczny przeznaczony dla inspektorów ds. terenowo-prawnych oraz inspektorów ds. inwestycyjnych, podczas którego Eugeniusz Kondracki – Prezes KR PZD zaprezentował działania Związku na rzecz rozwoju ROD. Prezes PZD stwierdził, że rozwój ROD wynika z ustawy o ROD, statutu PZD – rozwój ROD to warunek rozwoju PZD jako organizacji. Mobilizował służby terenowo-prawne i inwestycyjne do aktywnego działania na rzecz działkowców i Zarządów ROD. Stwierdził, że nieodzowna jest bezpośrednia współpraca z zarządami ROD. W dalszej wypowiedzi Prezes stwierdził, że PZD realizuje szereg programów, które służą rozwojowi ROD. Należy je promować, wdrażać i inicjować zadania, które wpłyną na poprawę funkcjonowania ogrodów. Prezes PZD wskazał, że z tym wiąże się kwestia finansowania i szukania nowych źródeł zdobywania środków.

Jednostka krajowa wystąpiła w tym zakresie do sześciu Ministerstw, OZ również występują na szczeblu Województw i samorządów lokalnych.

Doświadczenia wskazują, że gminy coraz częściej dostrzegają potencjał ROD i chętniej udzielają dotacji na rzecz ROD, zatem należy z tego korzystać. Podstawę prawną do uzyskania dotacji także daje ustawa o ROD.

Poruszył także Program Senioralny, który funkcjonuje w Państwie, zachęcając do włączenia w niego ROD, jako miejsc aktywnego wypoczynku dla osób starszych. Zaznaczył również, że celem PZD jest dążenie do tego, by ROD były przede wszystkim miejscem ekologicznych upraw. Pan Eugeniusz Kondracki podkreślił, że ważna dla rozwoju ROD jest współpraca z lokalnymi samorządami. Prezes zaznaczył, ze w powyższych działaniach szczególnie istotną rolę odgrywa praca obecnych na naradzie Inspektorów.

Pozostałe bloki tematyczne poruszane na naradzie obejmowały między innymi następujące zagadnienia: Budowa siedzib dla zarządów ROD, normy jakie powinny spełniać; Rola i zadania służb inwestycyjnych w procedurze czasowego zajęcia terenu, służebności przesyłu; Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo Wodne przez zarządy ROD, w tym pozwoleń wodno prawnych i unormowania z tym związane; Regulacja stanu prawnego gruntów ROD – rezultaty, problemy – kierunki dalszych działań; Dokumentacja formalno-prawna ROD. Rejestr ROD. ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Rola i zadania służb terenowo-prawnych w procedurze likwidacji ROD.

Powyższe tematy przedstawiane były przez pracowników Wydziału Gospodarki Gruntami przy współudziale obecnych na naradzie przedstawicieli Okręgowych Zarządów PZD. Żywa dyskusja w poszczególnych tematach pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz przedstawienie najistotniejszych problemów.

Pani Monika Pilzak, prawnik biura prawnego jednostki krajowej PZD omówiła tematy dotyczące gospodarki odpadami w ROD w aspekcie obowiązującej Ustawy Śmieciowej oraz problemy w bieżącej działalności zarządów ROD. Zwrócono tym samym uwagę na temat porad prawnych, których udzielają Okręgi i jednostka krajowa oraz na zagadnienia z jakimi problemami dzwonią zainteresowani. Pan Bartłomiej Piech Dyrektor Biura Prawnego KZ PZD szeroko omówił temat Ochrony Danych Osobowych w PZD- Procedury – Obowiązki – oraz praktyczne działania w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Przypomniał, że jednostka krajowa wydała szereg dokumentów wykonawczych, które przekazała do zarządów ROD w przewodniku zatytułowanym „RODO w ROD”.

Forma narady umożliwiła dyskusje na wszystkie poruszane tematy, w których udział brali przedstawiciele Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców.

W podsumowaniu narady wskazano na konieczność bieżącej współpracy między stanowiskami w biurze Okręgu oraz na bezpośrednią współpracę z zarządami ROD.

Biuro jednostki krajowej
PZD