Komunikat Biura jednostki krajowej PZD w sprawie narady inspektorów ds. inwestycji

W dniach 14-15 listopada br. odbyła się zorganizowana przez jednostkę krajową PZD narada inspektorów ds. inwestycji zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD. Na naradzie poruszono szereg tematów związanych z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem inwestycji w ROD.

Przedstawiono informacje i problemy występujące w procesie inwestycyjnym, począwszy od momentu przygotowania przez zarządy ROD wniosku na walne zebrania, poprzez uchwały walnych zebrań o zamierzeniu inwestycyjnym lub remontowym, wybór wykonawców, a skończywszy na rozliczeniu inwestycji. Dyskutowano na temat finansowania realizacji inwestycji, prezentując osiągnięcia PZD w pozyskaniu dotacji zewnętrznych na realizację zamierzeń inwestycyjnych i remontowych. Rozważano kwestie praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w kontekście przysługujących PZD praw do zajmowanych przez ROD gruntów. Zaprezentowano podstawowe problemy zdiagnozowane w trakcie dokonywanych kontroli zarządów ROD w zakresie inwestycji. Dyskutowano również na temat realizacji Programu budowy siedzib oraz roli służb inwestycyjnych w procesie ustanawiania służebności oraz czasowych zajęć terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wstęp oraz podsumowanie omawianych tematów zaprezentowali pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami jednostki krajowej PZD, prelegentami prezentującymi poszczególne bloki tematyczne oraz opisującymi doświadczenia jednostek terenowych PZD byli pracownicy ds. inwestycyjnych okręgowych zarządów: w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Kaliszu, w Szczecinie, a także okręgowych zarządów między innymi: Podlaskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Sudeckiego, Śląskiego, Łódzkiego, Toruńsko-Włocławskiego i Podkarpackiego. Udział w następującej po wystąpieniach dyskusji wzięli wszyscy zaproszeni pracownicy.

Kwestie podkreślane przez prelegentów i osoby biorące udział w dyskusji koncentrowały się wokół konieczności zapewnienia zarządom ROD przez służby inwestycyjne kompleksowej pomocy i wsparcia – w szczególności prawnego i technicznego – w realizacji i rozliczaniu procesu inwestycji, a także konieczności wzmożenia działań Okręgów na rzecz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym ścisłej współpracy z władzami samorządowymi. Za nieocenioną w tym zakresie uznano również rolę Kolegiów Prezesów.

W drugim dniu narady, we wspólnym bloku tematycznym inspektorów ds. inwestycji oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych, podnoszone były dwa tematy: rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz wykonanie przez zarządy ROD obowiązków wynikających z ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne.

Działania Związku na rzecz rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zaprezentował Prezes PZD – Pan Eugeniusz Kondracki, podkreślając rolę inwestycji jako jednego z kluczowych elementów warunkujących rozwój ROD. Prezes PZD położył nacisk na konieczność wykorzystania potencjału służb inwestycyjnych oraz terenowo-prawnych w pracach na rzecz ROD. W zagospodarowaniu ROD oraz ich rozwoju winno również zaistnieć Państwo.

Podsumowując wystąpienia prelegentów oraz osób uczestniczących w dyskusji podkreślono rolę, jaką powinny pełnić okręgowe zarządy PZD oraz służby inwestycyjne w procesie inwestycyjnym, koncentrującą się przede wszystkim na zapewnieniu ochrony interesów PZD i działkowców. Wskazano także na konieczność wzajemnej komunikacji między jednostkami PZD: zarządami ROD, okręgowymi zarządami oraz jednostką krajową. W dobie obecnej wzajemna, szybka wymiana komunikatów i zachowywanie kontaktu między strukturami Związku winna należeć do podstawowych standardów. To wszystko ma służyć poprawie wizerunku PZD.

Biuro jednostki krajowej
PZD