XXV posiedzenie Krajowej Rady

5 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki – Prezes Związku. Podczas spotkania omówiono wiele spraw istotnych dla Związku, okręgów,  ogrodów i działkowców.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. Na podstawie potwierdzonej frekwencji Prezes PZD stwierdził prawomocność obrad i przystąpiono do omawiania kolejnych punktów posiedzenia.

Pierwszym tematem było podsumowanie wyborów samorządowych. Omówił go Prezes Eugeniusz Kondracki, który podkreślił, że związek zachowuje stanowisko apolityczne, ale jednocześnie zachęca działkowców do kandydowania. W wyborach samorządowych stratowało conajmniej 341 działkowców, najwięcej w Okręgu Śląskim – 75 i Okręgu w Szczecinie – 61. Co ważne ponad połowa startujących kandydatów została wybrana do struktur samorządowych – ok. 180 osób. Krajowa Rada skierowała słowa podziękowania oraz gratulacje do działkowców, którzy kandydowali w wyborach i zostali wybrani, dzięki czemu interesy działkowców i ogrodów mogą być reprezentowane na szczeblu samorządowym. Uczestnicy narady byli zgodni co do zasadność apolitycznego stanowiska Związku, a także co do tego, że należy jak najszybciej nawiązać współpracę z nowo wybranymi władzami. W tej dyskusji zabrało głos 14 członków Krajowej Rady.

Kolejnym punktem posiedzenia była wysokość partycypacji i składki w 2019 roku. Krajowa Rada PZD, po dokonaniu analizy kosztów działalności prowadzonej przez jednostki terenowe oraz jednostkę krajową na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców, działając na podstawie §145 ust. 2 Statutu PZD, postanowiła utrzymać stawkę, która obowiązywała w 2018 roku. Zgodnie z tym partycypacja pozostała na poziomie 0,08 zł za 1 m² powierzchni działki w ROD, a składka dla członków zwyczajnych w dotychczasowej wysokości, tj. 6 zł.

   

Trzeci temat został omówiony przez mec. Tomasza Terleckiego z Biura Prawnego PZD, a była nim informacja w sprawie wynagradzania członków organów PZD. Mecenas Terlecki scharakteryzował przebieg prac oraz efekty w postaci opracowanych zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych, w jednostkach terenowych oraz w jednostce krajowej PZD.

Następnie Krajowa Rada skupiła się na potrzebach i perspektywach inwestycji w ogrodach. Związek od lat dokłada wielu starań, aby wspierać ROD, jednakże środki, jakimi dysponuje są ograniczone. Kwestię tę szczegółowo omówiła Mariola Kobylińska, kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, która pokazała, jak aktualnie wygląda sytuacja i jakie są perspektywy w kontekście inwestycji w ogrodach. Co ważne Związek cały czas poszukuje nowych źródeł wsparcia dla ROD. Wystarczy wspomnieć, że Krajowy Zarząd PZD wystąpił do sześciu ministerstw, a część okręgów skierowała pisma do wojewodów, sejmików i marszałków województw w celu pozyskania nowych źródeł finansowania. Ponadto na posiedzeniu została przyjęta uchwała w sprawie utworzenia Funduszu Amortyzacyjnego w PZD, którego środki będą przeznaczane wyłącznie na finansowanie działań inwestycyjnych i kapitalnych remontów w ROD. Wszystko po to, aby ułatwić dalszy rozwój ROD.

Krajowa Rada zatwierdziła regulaminy sześciu okręgowych rad. Zofia Rut-Skórzyńska z Wydziału Prezydialnego KR  oznajmiła, że treść przyjętych regulaminów została przeanalizowana przez prawników, którzy potwierdzili ich zgodność z przepisami związkowymi.

   

Bartłomiej Piech, dyrektor biura prawnego PZD, przedstawił temat nowelizacji przepisów Ustawy o PIT, która dotyczy również ROD, a także poruszył kwestię newslettera. Z kolei Monika Kożuch z WGG przybliżyła kwestię podwyżek energii elektrycznej.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podziękował zebranym za aktywne uczestnictwo w posiedzeniu, złożył życzenia świąteczne i zamknął obrady.