XIII posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca obecnej kadencji na szczeblu okręgowym. Przejawem powyższego było XIII posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej w dniu 14 czerwca br.

W trakcie posiedzenia omówiono wszystkie tematy, które są priorytetowe z punktu widzenia ogrodów świętokrzyskich, ale mają także przełożenie na poziom stowarzyszenia ogrodowego PZD jako całości.

W porządku obrad przedstawiono aktualne informacje w zakresie obowiązujących przepisów w przedmiocie szeroko rozumianej polityki planistycznej w naszym kraju, tworzonych już planów ogólnych w Okręgu Świętokrzyskim PZD i działań podejmowanych w tej materii. Na dzień dzisiejszy aż 6 gmin jest już w trakcie formalnej procedury opracowania planu ogólnego dla swojego terenu. Obejmuje to obszar 46 ROD i ponad 11500 indywidualnych działek rodzinnych. We wszystkich tych procedurach aktywne działania podejmuje zarówno Okręg, jak i zarządy ROD oraz poszczególni działkowcy. Przejawia się to przede wszystkim w postaci składanych wniosków, ale i organizowanych spotkań z władzami samorządowymi, w szczególności w większych ośrodkach miejskich. Z uzyskanych stanowisk włodarzy miast wynika, że nie przewidują oni, co do zasady, innych zapisów dla ROD, jak ich dalsze zachowanie w ramach obszarów zieleni i rekreacji.

W trakcie posiedzenia dokonano także podsumowania tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych, podkreślając nie tylko jej sprawny przebieg, ale i dziękując wszystkim tym, którzy podjęli się trudu przystąpienia do grona władz ogrodowych i związanej z tym pracy społecznej.

Omówiono także temat tegorocznych dotacji dla ROD ze środków gminnych. Z pewnością cieszyć musi fakt, że całościowa pula powinna przekroczyć 600 tysięcy złotych.

Jak co roku przyjęto również zbiorcze sprawozdanie finansowe ze wszystkich świętokrzyskich ROD wraz z preliminarzami na obecny rok kalendarzowy.

Przeprowadzona dyskusja skupiła się w szczególności na jak najlepszym zabezpieczeniu ROD w ramach planów ogólnych jako gwarancji przyszłości ogrodów i wszelkich zamierzeń inwestycyjnych. Członkowie Okręgowej Rady podkreślili także ponownie, jak ważną jest troska o pełną regulację stanów prawnych ROD, które ich zdaniem są nierozerwalnie związane z dobrymi zapisami planistycznymi.

Okręgowa Rada wypracowała trzy stanowiska. W pierwszym z nich wypowiedziała się w zakresie trwających procedur planistycznych. W drugim podsumowała tegoroczną kampanię walnych zebrań, by wreszcie w trzecim podkreślić rolę i znaczenie polityki oświatowej na każdym szczeblu stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD