XII posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

Wielkimi krokami zbliża się koniec aktualnej kadencji organów stowarzyszenia ogrodowego PZD. Jest to jedna z ostatnich okazji do wypełnienia zadań statutowych w aktualnym składzie osobowym.

Nie inaczej jest na szczeblu Okręgu Świętokrzyskiego PZD, gdzie w dniu 15 marca br. odbyło się XII w obecnej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD.

Pierwsze posiedzenie w danym roku kalendarzowym poświęcone jest co do zasady przyjęciu sprawozdań z działalności organów stowarzyszenia – zarówno merytorycznej, jak i finansowej. W trakcie posiedzenia członkowie Rady zapoznali się więc i przedyskutowali sprawozdanie z działalności OZ, jak i przyjęli plan pracy Okręgu na rok 2024. Następnie skupiono się na sprawozdaniu finansowym za 2023 rok i preliminarzach na rok 2024.

Wszystkie wskazane dokumenty zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Okręgowej Rady, co znalazło potwierdzenie w stosownych uchwałach.

Najwyższy organ stowarzyszenia na szczeblu wojewódzkim dokonał także ponownej analizy przepisów w zakresie planowania przestrzennego. Wskazano na potencjalne zagrożenia wypływające z ich brzmienia dla rodzinnych ogrodów działkowych. Obecna ich treść nie obejmuje bowiem swym zasięgiem tysięcy użytkowników działek, których ogrody zlokalizowane są m. in. w strefach przemysłu czy ciągów komunikacyjnych. Podjęte przez Radę Stanowisko wpisuje się w setki podobnych płynących do Ministerstwa Rozwoju i Technologii ze strony struktur Związku oraz indywidualnych działkowców, mających na celu uświadomienie kierownictwu Ministerstwa potrzebę rewizji treści aktualnych regulacji prawnych.

W przyjętym porządku obrad nie mogło zabraknąć także zbliżającej się kampanii walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ROD. Podkreślono wagę obecnej kampanii ze względu na konieczność przeprowadzenia wyborów. Szczególny nacisk położony został na wybór do składów osobowych organów ogrodowych i delegatów na okręgowy zjazd osób możliwie jak najbardziej odpowiedzialnych, energicznych i merytorycznych. Zwrócono również uwagę na konieczność prawidłowej obsługi zebrań, gdzie rola członków Okręgowej Rady będzie jak co roku widoczna i służyć oni będą wsparciem dla zarządów ROD.

Dokonano podsumowań w zakresie regulacji terenów ROD w oparciu o zapisy ustawy o ROD oraz zapoznano członków z aktualnie toczącymi się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi.

Posiedzenie Okręgowej Rady było także idealną okazją do ponownego docenienia zapisów aktualnej ustawy o ROD, której jubileusz 10 lecia obowiązywania obchodzimy w bieżącym roku. Jak wiele dała ona polskim działkowcom możemy zaobserwować w każdej niemal dziedzinie funkcjonowania ogrodów, począwszy od zabezpieczenia praw milionowej grupy członków i ciągłości całego dorobku ruchu ogrodnictwa działkowego, poprzez możliwość nabycia tytułu prawnego do zajmowanych przez ROD terenów, kompleksowych zabezpieczeń przy ewentualnej procedurze likwidacji ROD, a na jasnych zasadach przekazywania prawa dzierżawy działkowej kończąc. W miejscu tym należy podziękować wszystkim, którzy trudzili się w walce o ustawę na wszystkich etapach jej procedowania. Oby przyszłość pozwoliła nam wszystkim na świętowanie kolejnych jubileuszy tego aktu prawnego, zabezpieczającego skutecznie wszystko to, co stanowi dziś polskie ogrodnictwo działkowe.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD