XI posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

Kończący się powoli sezon działkowy, to czas podsumowań w zakresie wielu spraw jakimi żyje stowarzyszenie ogrodowe w skali województwa świętokrzyskiego ale i całego kraju.

Doskonałą okazją do omówienia najważniejszych tematów ogrodowych było XI posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD, które odbyło się w dniu 18 października br.

W porządku obrad znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: wybory samorządowe a Polski Związek Działkowców, problematyka ochrony danych osobowych i związany z tym ściśle temat budowy siedzib dla zarządów ROD. Zebrani zapoznani zostali także z nowymi, planowanymi regulacjami nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz roli i zadaniach kolegiów prezesów, które mają swoją silną tradycję przede wszystkim w dwóch największych ośrodkach w Okręgu – Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim.

W bloku tematów prawnych, tradycyjnie omówiono aktualny stan regulacji gruntów ROD w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD, skalę roszczeń do ogrodowych terenów z uwzględnieniem etapu każdego z postępowań sądowych i administracyjnych.

Całości dopełniła problematyka finansowo – księgowa, a w niej zakres wdrażania programu finansowo – księgowego DGCS System i jego duże znaczenie dla ROD, w szczególności w obliczu stale zwiększających się oczekiwań podmiotów zewnętrznych (urzędów skarbowych, ZUS itp.). Ściśle z tą tematyką powiązana jest konieczność powstania ośrodka finansowo – księgowego, którego praca jest odpowiedzią na niemal wszystkie bolączki ogrodów w przedmiocie szeroko rozumianej strony księgowej.

Bogaty porządek posiedzenia znalazł swoje potwierdzenie w obszernej dyskusji uczestników, którzy szczególnie żywo interesowali się wskazanymi sprawami finansowo – księgowymi, mając świadomość znaczenia prawidłowości i rzetelności tej sfery życia ogrodowego.

Także zagadnienia wypływające z nowych regulacji ochrony danych osobowych, przyniosły wiele zapytań co do prawidłowych zabezpieczeń formalnych i technicznych posiadanych w ROD zbiorów danych osobowych działkowców. Członkowie Okręgowej Rady jednogłośnie potwierdzili wagę spraw czysto prawnych w postaci pozyskiwania tytułów prawnych dla ogrodów i prawidłowego prowadzenia spraw roszczeniowych do gruntów. Zwrócili uwagę na trudne do przecenienia w tym zakresie właściwe relacji z władzami samorządowymi, które w wielu przypadkach stają się zwyczajnie nieodzowne celem zabezpieczenia przyszłości danego ogrodu i znajdujących się w nim działkowców. To co cieszy zdaniem zebranych, to fakt zmniejszającej się stale liczby roszczeń w Okręgu z jednoczesnymi, wymiernymi efektami prac w Okręgu w oparciu o art. 75 i 76.

Członkowie OŚ PZD podnieśli także konieczność budowania dalszych, jeszcze silniejszych relacji z właściwymi miejscowo samorządami. Ich wynikiem jest bowiem nie tylko podniesienie roli i znaczenia ROD w danej społeczności lokalnej ale też pozyskiwanie w ramach dotacji celowych i budżetów obywatelskich środków finansowych na remonty i budowę nowej infrastruktury. Obok milionowej dotacji w roku bieżącym ze strony gminy Kielce, środki finansowe udało się bowiem pozyskać także w innych rejonach województwa: Ostrowiec Świętokrzyski (150 tys. zł), Sandomierz (150 tys. zł), Staszów (20 tys. zł) czy Włoszczowa (7 tys. zł).

 

Z uwagi na szczególne znaczenie problematyki RODO, powołana Komisja Uchwał wypracowała Apel do wszystkich zarządów ROD w Okręgu o dołożenie jeszcze większych starań nakierowanych na zabezpieczenie ogrodowej dokumentacji i zawartych w niej danych osobowych użytkowników działek.

Dokonana zaś nowelizacja statutu PZD, znalazła także swoje odzwierciedlenie w dostosowanym do nowych zapisów Regulaminie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD, który został przyjęty jednogłośnie.

 

 

 

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD