Wystąpienie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w zakresie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kielce, dn. 30.01.2019 r.

 

                                                 Sz. P. Henryk Kowalczyk

                                                 Minister Środowiska

 

                                                  Sz. P. Jacek Sasin

                                                  Przewodniczący

                                                  Stałego Komitetu Rady Ministrów

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowny Panie Przewodniczący!

Z uwagi na trwające aktualnie prace legislacyjne w zakresie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw oraz ostatniej zaproponowanej wersji tego aktu, Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach zobligowany jest do wystosowania niniejszego stanowiska w przedmiotowym zakresie.

Na wstępie wskazać należy, że szeroko rozumiana polityka gospodarki odpadami na terenach rodzinnych ogrodów działkowych w naszym kraju, od dłuższego już czasu wywołuje ożywione dyskusje w środowisku działkowców. Wynika to z faktu silnie zmieniających się zasad odbioru odpadów z terenów ROD, co wpisuje się oczywiście także w ogólnopolskie regulacje w tej materii.

Kwestią podstawową wydaje się koszt i zasady odbioru odpadów, co w przypadku 4500 jednostek ogrodowych w naszym kraju musi powodować konieczność wypracowania przepisów, które sprawdzą się w praktyce, a jednocześnie nie będą stanowiły nadmiernego obciążenia finansowego dla użytkowników działek.

Część skierowanych w ubiegłym roku uwag ze strony stowarzyszenia ogrodowego PZD została na etapie prac legislacyjnych uwzględniona. Nie mniej analiza obecnych propozycji ustawowych wymusza konieczność ponownego skierowania stanowiska ze strony stowarzyszenia ogrodowego PZD, w tym i Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Ze swej strony wskazujemy na zasadność określenia górnych stawek za wywóz odpadów z terenów ROD. Obecnie zaproponowany zapis o maksymalnej kwocie (51 zł) za pojemnik lub worek, bez powiązania z ich gabarytami, pozostawia poszczególnym gminom daleko idącą swobodę co do kształtowania całościowych kosztów odbioru odpadów. Skutkować to może nieuzasadnionym windowaniem ostatecznych cen przez niektóre samorządy.

Kolejną kwestią, która może wywołać negatywne skutki dla działkowego środowiska, pozostaje brak zwolnienia z części opłaty dla tych działkowców i ROD, którzy systematycznie kompostują odpady biodegradowalne, co z istoty samych ogrodów działkowych jest praktyką powszechną i jako takie winno być dostrzeżone przez projektodawcę. Zwolnienie w tym zakresie przewidziane jedynie dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych jest zbyt wąskie.

Dopełnieniem drastycznie rosnących kosztów odbioru odpadów jest przyjęcie aż 4 – krotnie większej stawki dla odpadów zmieszanych. Okręg Świętokrzyski PZD rozumiejąc intencje autorów przepisu, zestawia je jednak z praktyką i kosztami jakie w tym zakresie powstaną w bieżącym funkcjonowaniu ROD. Dla dużej części ogrodów fakt czterokrotnego zwiększenia opłaty za odbiór śmieci, może okazać się niezmiernie trudny do udźwignięcia, by nie powiedzieć, że niemożliwy.

Obok wskazanych uwag w zakresie kosztów za odbiór odpadów, wskazać należy także te odnoszące się do samych zasad odbioru. Tutaj z kolei niepokój powoduje bowiem rygorystyczne przyjęcie zbyt dużej częstotliwości wywozu części odpadów segregowanych w powiązaniu z istniejącą praktyką. Faktyczne generowanie śmieci w odniesieniu do ogrodów działkowych silnie związane jest z sezonowością, a co za tym idzie – potrzeba ich odbioru waha się bardzo znacznie, w sezonie zimowym dochodząc niemal do zera.

 

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowny Panie Przewodniczący!

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zaproponowanych rozwiązań ustawowych z uwzględnieniem sugestii kierowanych w treści niniejszego pisma, jak i ze strony innych organów PZD. Zapewniamy, że przedmiotowe wystąpienie wynika z doświadczenia płynącego ze znajomości zasad
i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i podyktowane jest odniesieniem konkretnych zapisów do stanów faktycznych. Przyjęcie przedstawionych wyżej propozycji zagwarantuje ustawodawcy i ogrodom działkowym płynne wejście w nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w naszym kraju.

 

Edward Galus

Prezes

Okręgu Świętokrzyskiego PZD