W Kielcach obradowała Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD

W dniu 15 marca br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach zebrała się na obrady Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD. Było to IX posiedzenie tego organu w aktualnej kadencji. Otworzył je i powitał zebranych gości Prezes Okręgu Pan Edward Galus. Następnie wspólnie z Dyrektorem biura Janem Stańczykiem rozpoczęli omawianie pierwszego punktu porządku obrad, jakim była współpraca PZD z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pozyskiwania funduszy dla ROD w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Omówiono stopień realizacji programu na szczeblu Okręgu, przypominając inwestycje poczynione w ROD.

Kolejnym tematem była oczywiście tegoroczna kampania zebrań sprawozdawczych ROD. Omówiono wydane przez Jednostkę Krajową PZD Wytyczne do przeprowadzenia WZ ROD, zwracając uwagę na obowiązki zarządów ROD w zakresie przygotowania, zwołania i przeprowadzenia zebrań, prawidłowe sporządzenie dokumentacji i jej przekazanie do Okręgu. Przypomniano również powody, dla których kadencja organów PZD została wydłużona o jeden rok.

Na posiedzeniu nie mogło również zabraknąć zagadnienia nowelizacji ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Dyrektor biura przypomniał działania Jednostki Krajowej PZD w celu zapewnienia działkowcom możliwości uiszczania cen energii użytkowanej przez nich w ROD w wysokości z roku poprzedniego.

Dyrektor omówił następnie tematykę dotacji celowych gmin dla ROD w roku 2023, regulacji stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz aktualnego stanu roszczeń do terenów ROD na obszarze województwa świętokrzyskiego.

W następnej części obrad głos przejęła Główna księgowa Okręgu Pani Anna Balasińska. Naświetliła ona zagadnienie działalności Ośrodka finansowo-księgowego w Okręgu Świętokrzyskim oraz stopnia wdrażania programu finansowo-księgowego DGCS PZD System w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego.

Z uwagi na wcześniejsze przekazanie Sprawozdania z działalności OZ PZD w Kielcach za rok 2022 oraz Planu pracy Okręgu na rok 2023, Prezes Okręgu krótko omówił najważniejsze z punktów obu dokumentów. Następnie ponownie głos przejęła Główna księgowa omawiając sprawozdania finansowe i bilans Okręgu Świętokrzyskiego za rok 2022 a także preliminarze finansowe Okręgu na rok 2023. Pozostając w tematyce finansowo-księgowej Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Kielcach Pani Danuta Bałtrusiewicz przedstawiła ocenę całokształtu działalności OZŚ PZS w Kielcach, a także wyniki badania sprawozdań finansowych i bilansu OZŚ PZD za rok 2022 oraz ocenę preliminarzy finansowych na rok 2023 przeprowadzone przez OKR PZD w Kielcach.

Po omówieniu wszystkich tematów z porządku obrad rozpoczęła się dyskusja, w której chętnie brali udział uczestnicy posiedzenia. Na koniec zaś podjęto wszystkie zaplanowane uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach za rok 2022;
  • w sprawie uchwalenia Planu pracy Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach na rok 2023;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i bilansu Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach za rok 2022;
  • w sprawie uchwalenia preliminarzy finansowych Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach na rok 2023.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD