STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia i roli PZD oraz ogrodów działkowych w kształtowaniu klimatu

Zmiany klimatyczne stały się faktem. Ich skutki odczuwamy wszyscy. Coraz częściej występujące kataklizmy  – susze, powodzie, huragany – te wszystkie zjawiska związane są z globalnym ociepleniem i mają realny wpływ na życie każdego z nas. Globalne ocieplenie jest uwarunkowane wzrostem stężenia w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych –  dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i freonów, które utrudniają wypromieniowanie ciepła z Ziemi. Niestety za obecny stan środowiska naturalnego i klimatu odpowiada człowiek i jego działania. I to człowiek musi zrobić wszystko, aby te galopujące zmiany klimatyczne spowolnić i im przeciwdziałać. Należy podjąć świadome działania, mające na celu ochronę naturalnych walorów przyrody, przy jednoczesnym racjonalnym użytkowaniu jej zasobów. Polski Związek Działkowców jako największy ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce zawsze prezentował postawy proekologiczne i wykazywał ogromną troskę o środowisko realizując różne programy i proekologiczne działania. Należy także podkreślić, że rola Rodzinnych Ogrodów Działkowych w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym jest znacząca. Rodzinne Ogrody Działkowe to zielone płuca miast i miasteczek. Te ponad 40 tysięcy hektarów terenów zielonych pochłania dwutlenek węgla, oczyszcza miasta ze śmiercionośnego smogu, przyczynia się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy. Co wpływa nie tylko na komfort ich życia, ale przede wszystkich na zdrowie. W tym kontekście, również  w planowaniu przestrzennym miast, powinno się zwrócić uwagę na ilość terenów zielonych, bo w „betonowych miejskich pustyniach” tych zielonych płuc jest zdecydowanie za mało. Dlatego Polski Związek Działkowców będzie robił wszystko, aby Rodzinne Ogrody Działkowe rozwijać. Kontakty z samorządowcami, rozmowy, dyskusje – wszystko  po to, by miasta i miasteczka chciały przeznaczać swoje grunty dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Im więcej terenów zielonych, tym nam wszystkim będzie się żyło lepiej i zdrowiej.

Jednak rozwój ogrodów i  zwiększanie ich terenów to nie jedyne działania, jakie w walce z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi podejmuje PZD. Działkowcy są szczególnie związani z przyrodą, a ich działalność ma duży wpływ na środowisko przyrodnicze. Dlatego ochrona i racjonale wykorzystanie zasobów naturalnych, powinny być zadaniem realizowanym priorytetowo przez wszystkich działkowców i wszystkie struktury Polskiego Związku Działkowców. Obecnie towarem deficytowym staje się woda. Polska ma najmniejsze zasoby wody w Europie  – mniejsze nawet niż pustynny Egipt. Biorąc pod uwagę konieczność nawadniania wielu upraw, prowadzonych na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych, należy podjąć odpowiednie działania, mające na celu ograniczenie zużycia wody, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wzrostu roślin i funkcjonowania ogrodu. Trzeba zrobić wszystko, by z tej wody jak najmądrzej korzystać. PZD w wielu publikacjach i komunikatach wskazuje na to, w jaki sposób racjonalnie gospodarować wodą. Również wydawnictwa „działkowiec” i „Mój ogródek”  poświęcają na swoich łamach wiele miejsca tym tematom. Jednym ze sposobów oszczędzania wody jest pozyskiwanie jej z opadów. Warto, aby każda działka wyposażona była w zbiorniki retencyjne, które tę wodę będą gromadzić. Samorządy zaczęły powoli o tym myśleć, jednak nie uwzględniały w projektach dofinansowań zbiorników retencyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dlatego PZD aktywnie włącza się w konsultacje takich projektów, proponując swoje  – korzystne dla ogrodów i samych działkowców, rozwiązania.

Wykazując niezwykłą troskę  o środowisko naturalne, jak i dbając o poziom świadomości ekologicznej działkowców Polski Związek Działkowców opracowuje programy, które postawom proekologicznym mają służyć.  Jednym z nich jest „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Program ten w swych założeniach dużo miejsca poświęca ekologicznemu  systemowi  uprawy roślin. To bardzo ważne, by każdy działkowiec miał świadomość  tego, jak jego  ogrodnicza działalność może wpływać na środowisko. Właściwa  uprawa działek pozytywnie oddziałuje na poprawę warunków ekologicznych w gminach i kształtuje zdrowe otoczenie człowieka. Rodzinne Ogrody Działkowe  realizują te cele poprzez  uprawianie warzyw, owoców, ziół metodami ekologicznymi (naturalne nawozy) i minimalne stosowanie środków chemicznych ochrony roślin, które stanowią zagrożenie dla zbiorników wodnych (zanieczyszczenie wody) czy też są niebezpieczne dla owadów zapylających).

PZD popiera również wszelkie inicjatywy proekologiczne realizowane przez same ROD. Jedną z nich jest sadzenie łąk kwietnych dla pszczół i innych zapylaczy. Wszyscy korzystamy z owoców ich pracy, bo dzięki zapylaniu roślin, otrzymujemy nie tylko żywność, ale także wiele innych produktów. Dlatego tak ważne, jest by owady te miały skąd czerpać pokarm.  Nasza pomoc polegająca między innymi na sadzeniu kwiatów bogatych w nektar i pyłek, jest dla pszczół niezbędna. Aby przywabić na działkę również inne wartościowe owady, takie jak chociażby skorki, biedronki, czy trzmiele warto tworzyć domki dla owadów.

Nie cofniemy tego, co już się zadziało z naszą planeta – ale możemy zrobić wiele, by powstrzymać skutki złych działań i spowolnić te, które nieuchronnie nadchodzą. Zieleń to życie, zieleń to zdrowie. Musimy robić wszystko, by Rodzinne Ogrody Działkowe tworzyły podwaliny, do tego by przyszłe pokolenia mogły żyć w otoczeniu zieleni i oddychać czystym powietrzem. Każdy z nas swoim działaniem, może się do tego przyczynić. To, co dziś może wydawać się małym krokiem w budowaniu zdrowej i zielonej Ziemi, w przyszłości będzie wielkim skokiem dla ludzkości. Dlatego tak ważna jest świadomość ekologiczna i wspólne działanie w trosce o środowisko.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców