Potrzeby i perspektywy inwestycyjne w PZD – Komunikat Krajowej Rady PZD

KOMUNIKAT
KRAJOWEJ RADY PZD
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie potrzeb i perspektyw inwestycyjnych w Polskim Związku Działkowców

 

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r. zapoznała się z informacją w zakresie „Potrzeb i perspektyw inwestycyjnych w Polskim Związku Działkowców”. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane informacje  z okręgów PZD i na jego podstawie Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 8/XXV/2018.

Opracowany materiał wskazuje, iż jednym z ważniejszych problemów w Związku jest dekapitalizacja infrastruktury w ROD. Ogrody są coraz starsze, a więc i ich infrastruktura wymaga większych nakładów finansowych. Zauważalny jest w ostatnich latach wzrost zadań inwestycyjno-remontowych w ROD. Również Związek aktywnie wspiera działania ogrodów działkowych przyjmując pomocne programy i systemowe inicjatywy. Dzięki tym działaniom w latach 2015 – 2017 zrealizowano 7 824 zadań inwestycyjno – remontowych w ROD na łączną kwotę 119 813 395 zł na terenie całej Polski. Jednocześnie nie zaspokaja to wszystkich istniejących potrzeb. Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo realizacji zadań, należy uznać, iż zadania te mogłyby zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 8 lat.

Z przeanalizowanych danych przekazanych przez OZ PZD wynika, iż w zakresie potrzeb i perspektyw inwestycyjnych w PZD niezbędna jest realizacja co najmniej 8 522 zadań w ogrodach usytuowanych w całej Polsce na szacunkową kwotę 407 714 854 zł.

Związek od lat dokłada wszelkich starań, aby wspierać ogrody, jednakże środki, jakimi dysponuje PZD są bardzo ograniczone. Brak jest dostatecznych źródeł, które stale zasilałyby Fundusz Rozwoju ROD w okręgach i w jednostce krajowej PZD, co umożliwiłoby większe wsparcie realizowanych zadań i przekazywanie większej liczby dotacji dla ROD. Mimo ograniczonych możliwości finansowych, w 2018 roku Związek łącznie udzielił dotacji z Funduszu Rozwoju ROD 447 ROD na kwotę 3 481 731 zł.

Z kolei z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w bieżącym roku KZ PZD wypłacił dotacje dla 17 ROD na łączną kwotę 87 800 zł. Natomiast od momentu powstania funduszu, czyli od 2010 roku jednostka krajowa PZD udzieliła łącznie 233 dotacje dla 206 ROD na łączną kwotę 2 344 2016 zł.

Natomiast z Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib dla zarządów ROD KZ PZD przekazał dotacje dla 11 ROD w wysokości 97 400 zł. Jest to nowy fundusz utworzony przez Krajowy Zarząd PZD uchwałą w dniu 30 kwietnia 2018 r., którego środki przeznaczane są na udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji wewnątrzorganizacyjnych, wyłącznie na dofinansowanie budowy siedzib dla zarządów ROD.

Bardzo dużą pomocą finansową dla ROD są niskooprocentowane pożyczki udzielane z Funduszu Samopomocowego przez jednostkę krajową PZD.  Tylko w 2018 roku  KZ PZD udzielił pożyczek 60 ROD na łączną kwotę 2 826 660 zł.

Widoczny jest postępujący wzrost pomocy finansowej ze środków zewnętrznych dla ROD. Jest to głównie wynik coraz częstszego stosowania zapisu art. 17 ustawy o ROD w zakresie udzielania dotacji celowych z budżetów gminnych. Z danych przekazanych przez okręgi wynika, iż ze środków zewnętrznych w 2018 roku skorzystało 356 ROD usytuowanych w 23 okręgach. Natomiast ROD położone na terenach okręgów: Gorzowskiego i Małopolskiego, nie uzyskały żadnego wsparcia z dotacji gminnych bądź z budżetów obywatelskich. Okręg Pomorski nie udzielił żadnych informacji w powyższym temacie. Łącznie ogrody uzyskały pomoc w wysokości 6 719 480,56 zł na zadania, których łączna wartość wyniosła
13 128 418,33 zł.

Związek cały czas poszukuje nowych źródeł wsparcia dla ROD. W tym celu w dniu 25 września 2018 r. Krajowy Zarząd PZD wystąpił do 6 Ministerstw z pismami przedstawiającymi sytuację rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców, oraz zawierającymi wnioski o włączenie Polskiego Związku Działkowców do obecnie funkcjonujących programów pomocowych, bądź ewentualnie stworzenie wspólnie z Ministerstwami nowego autorskiego programu, który byłby dedykowany wyłącznie rodzinnym ogrodom działkowym. Również część okręgów włączyło się do zainicjowanych przez KZ PZD działań i wystąpiło do Wojewodów, Sejmików i Marszałków Województw. Związek w dalszym ciągu będzie podejmował działania zmierzające do pozyskiwania nowych źródeł finansowych, aby ułatwić rodzinnym ogrodom działkowym dalszy rozwój.

Sytuacja w zakresie inwestycji i remontów w ROD nie jest zła, a inwestycje postępują. Aby utrzymać obecną tendencję wzrostową należy podjąć szereg działań mobilizujących zarządy ROD do inicjowania oraz walne zebrania do podejmowania decyzji w przedmiocie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD. Istotne jest promowanie działań inwestycyjnych w ROD oraz przedstawiania ich w sposób pozytywny przez wszystkie struktury Związku.

Konieczne jest wzmocnienie działalności kolegiów prezesów, które są najlepszym przedstawicielem wspólnych interesów ogrodów działkowych i działkowców w stosunku do samorządów. Ważna jest także pomoc udzielana przez okręgi jak i zatrudnionych w nich pracowników, w szczególności dyrektorów biur, głównych księgowych i inspektorów ds. inwestycji. Ogrody muszą odczuwać pomoc i zaangażowanie organów wyższych PZD oraz pracowników.

Zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych ROD nie będzie możliwe bez dalszej współpracy z samorządami, marszałkami województw i sejmikami wojewódzkimi. W tej kwestii aktywne działania winny podjąć okręgi organizując spotkania, przedstawiając sytuacje ogrodów, ich problemy i potrzeby.

Do dalszego rozwoju ROD niezbędne jest wykorzystywanie obecnie funkcjonujących w Związku programów: „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku”, „Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD”, Programu budowy siedzib dla zarządów ROD oraz Otwartego Programu Rozwoju ROD.

Jednocześnie, aby zabezpieczyć w rodzinnych ogrodach działkowych  środki na inwestycje, Krajowa Rada PZD podjęła decyzję o utworzeniu Funduszu Amortyzacyjnego w Polskim Związku Działkowców. Będzie on funduszem celowym na poziomie rodzinnego ogrodu działkowego, którego środki będą przeznaczane wyłącznie na finansowanie działań inwestycyjnych i kapitalnych remontów w ROD. Fundusz pozostanie w wyłącznej dyspozycji walnego zebrania członków ROD, które jako jedyny organ będzie upoważnione do decydowania na jakie inwestycje winien być przeznaczony.

 

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 5 grudnia 2018 r.