Ocena walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego w roku 2019

            Tegoroczna kampania zebrań sprawozdawczo-wyborczych w RODstanowiła duże wyzwanie dla Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach głównie z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów do organów ROD. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku zaczęły pojawiać się sygnały, że skompletowanie składów organów w ROD może rodzić problemy poprzez wycofywanie się z pracy społecznej wielu dotychczasowych osób i brak potencjalnych chętnych na ich zastąpienie. Stąd też głównym założeniem podczas organizacji kampanii było obsłużenie wszystkich zebrań przez kompetentnych członków Okręgowej Rady oraz pracowników Biura Okręgu, którzy służyć mieli pomocą, ale i zachęcać osoby do uczestniczenia w życiu Ogrodów. To oraz widoczna wśród części działkowców mobilizacja i zainteresowanie sprawami Ogrodów, a także zapewnienia ze strony doświadczonych, ustępujących członków organów o chęci pomocy w początkach funkcjonowania, pozwoliło na skompletowanie składów organów na nadchodzącą kadencję. Choć w niektórych przypadkach było to trudne, stanowi niewątpliwy sukces całego świętokrzyskiego środowiska działkowców.

            W organizacji kampanii od strony formalnej bardzo pomogły „Wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań.” Stanowiły czytelny i prosty przewodnik po obowiązkach organów ROD przed, w trakcie, jak i po zebraniach. Nieocenione były wzory najważniejszych uchwał, załączone do Wytycznych, które dla zarządów oraz komisji uchwał i wniosków stanowiły duże ułatwienie i przyspieszenie ich pracy.

            Ogromny trud, poświęcenie i zaangażowanie całej rzeszy członków ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców sprawiły, że walne zebrania w świętokrzyskich ogrodach działkowych wypełniły swoje statutowe obowiązki: zatwierdziły sprawozdania Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych, sprawozdania finansowe za 2018 rok, uchwaliły plany pracy oraz zabezpieczyły ich wykonanie w opracowanych preliminarzach finansowych na rok 2019, a także ustaliły niezbędne opłaty ogrodowe zapewniające sprawne funkcjonowanie ROD w bieżącym roku. Podczas obrad
w trakcie dyskusji poruszano zagadnienia dotyczące m. in.: gospodarki odpadami, inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, porządku i bezpieczeństwa czy przestrzegania obowiązującego prawa związkowego.    

            Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w rodzinnych ogrodach działkowych z terenu swojej działalności ocenia pozytywnie stwierdzając jednocześnie, że odbyły się one zgodnie z prawem związkowym i wypełniły zadania statutowe.

            Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach składa również ogromne podziękowania wszystkim zaangażowanym członkom PZD, Zarządom ROD,
a w szczególności ich Prezesom oraz ogrodowym Komisjom Rewizyjnym za wielki wkład, trud i ogrom czasu włożonego w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych walnych zebrań. Podziękowania należą się oczywiście także wszystkim osobom obsługującym, za poświęcenie swojego czasu i udzielenie pomocy merytorycznej w kampanii zebrań ogrodowych.

Kielce, dn. 30.05.2019r.

Sekretarz OŚ PZD                                           Prezes OŚ PZD

Aurelia Krajewska                                         Edward Galus