Obrady Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

W dniu 30 maja br. siedziba Okręgu Świętokrzyskiego gościła członków Okręgowej Rady. Odbyło się jej XIII w tej kadencji posiedzenie. Frekwencja dopisała, obecnych było niemal 90% składu. Obrady tradycyjnie otwarte zostały przez Prezesa Okręgu Edwarda Galusa, który witając wszystkich przybyłych oraz przybyłego z Jednostki Krajowej PZD gościa – panią Adriannę Józefkiewicz, odczytał proponowany porządek spotkania. Następnie, po dokonaniu wszystkich formalności związanych z wyborem Komisji Uchwał i Wniosków i stwierdzeniem prawomocności obrad, Prezes wraz z Dyrektorem Biura Okręgu Janem Stańczykiem przeszli do omówienia zakończonej kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych. W Okręgu Świętokrzyskim udało się wybrać statutowe organy w każdym z ROD, choć czasem nie było to łatwe – wymagało wielu słów zachęty i zapewnień o pomocy ze strony ustępujących zarządów oraz Okręgu. Uznać należy, że kampania była sukcesem dla świętokrzyskiego środowiska działkowców, pomimo wielu wcześniejszych obaw. Okręgowa Rada wyraziła swoją opinię na temat zebrań w przyjętym jednogłośnie stanowisku.

            W kolejnych punktach porządku obrad skupiono się na omówieniu stałych już na posiedzeniach Rady tematów, mianowicie: ochronie danych osobowych w PZD, programie budowy siedzib dla zarządów ROD, regulacji stanów prawnych ROD na podstawie art 75 i 76 ustawy o ROD, a także aktualnym stanie roszczeń do terenów Ogrodów na terenie województwa.

            Dyrektor Biura omówił również oczywiście niezwykle pilne dla PZD i ROD kwestie nowelizacji przepisów powszechnie obowiązujących: ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawy o gospodarce  nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Oczywiście sporo czasu poświęcono nowemu tematowi, jakim są plany nowelizacji ustawy Prawo budowlane w kontekście możliwości legalizacji ponadnormatywnych altan budowanych na terenach ROD ponad 20 lat temu. Zagadnienie to omówiła również Pani Adrianna Józefkiewicz. Obecni na posiedzeniu członkowie Okręgowej Rady wyrazili swój stanowczy sprzeciw oraz negatywny stosunek do takich pomysłów, potwierdzając tym samym ogólne podejście znakomitej większości działkowców do tej kwestii, którzy zdecydowanie nie chcą aby Ogrody powoli zamieniały się w quasi osiedla mieszkaniowe i były siedliskiem budownictwa ponadnormatywnego. Zdanie to znalazło swój wyraz w podjętym przez Okręgową Radę stanowisku.

            Prezes Okręgu omówił następnie założenia Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, którym to Polski Związek Działkowców pragnie wyjść naprzeciw i pomóc działkowcom w takim prowadzeniu działek, by były one modne, ekologiczne i użytkowe.

            Kolejna część obrad poświęcona została zagadnieniom finansowym i skupiła się na konieczności wypełnienia przez Okręgową Radę obowiązków statutowych. I tak Główna Księgowa Okręgu Anna Balasińska najpierw omówiła stan wdrożenia programu finansowo-księgowego DGCS PZD System w świętokrzyskich Ogrodach oraz plan utworzenia w Okręgu ośrodka finansowo-księgowego, by następnie przejść do odczytywania zbiorczych zestawień: sprawozdań finansowych ROD za rok 2018 oraz preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Danuta Bałtrusiewicz przedstawiła z kolei wyniki badania zbiorczego zestawienia sprawozdań finansowych i preliminarzy przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

            Po odbytej dyskusji, która skupiła się głównie na nowelizacji ustaw oraz obowiązkach organów ogrodowych, Okręgowa Rada PZD podjęła wszystkie wymagane Statutem uchwały. Na tym zakończono obrady najprawdopodobniej ostatniego już przed Okręgowym Zjazdem Delegatów posiedzenia.

                                  Anna Pańczyk

                                  St. inspektor ds. terenowo – prawnych

                                 Okręgu Świętokrzyskiego PZD

dav
dav
dav
dav