Obradowało Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kielce i Masłów

W godzinach południowych 21 listopada br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się wspólne posiedzenie kolegium Prezesów ROD z terenu Kielc oraz sąsiedniej gminy Masłów, które zrzesza grono 21 osób. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Edward Galus, zaś tematy prawne omówił Dyrektor Biura Jan Stańczyk.

            Pierwsza połowa obrad skoncentrowała się na temacie zakończonej kadencji organów Polskiego Związku Działkowców oraz podsumowaniu X Okręgowego Zjazdu Delegatów i XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w Warszawie. Prezes Okręgu, jako delegat krajowy uczestniczący w Zjeździe przybliżył zebranym jego przebieg oraz treść referatu programowego wygłoszonego przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, w którym podsumował on minioną kadencję, a także nakreślił kierunki, w których powinno zmierzać ogrodnictwo działkowe oraz Polski Związek Działkowców. Nie zabrakło też zdefiniowania najważniejszych zadań, jakie stać będą przed organami nowej kadencji naszego stowarzyszenia ogrodowego. Prezes Okręgu podkreślił, że organizacja Krajowego Zjazdu stała na bardzo wysokim poziomie, podobnie zresztą jak poziom przygotowanych materiałów merytorycznych. Dyrektor Biura wskazał, że Prezes Okręgu został wybrany na członka Krajowego Zarządu PZD, co zebrani przyjęli gromkimi oklaskami. Następnie podsumowano też Okręgowy Zjazd Delegatów PZD podkreślając, że w Kielcach odnotowano najwyższą frekwencję ze wszystkich Okręgów. Prezesi ROD byli bardzo zadowoleni i nie kryli uznania dla profesjonalizmu w przygotowaniu obrad.

            Kolejny punkt porządku obrad, omówiony przez Dyrektora Biura, dotyczył niezwykle ważnej z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania ROD tematyki nowelizacji przepisów dotyczących gospodarki śmieciowej. Zarządy ROD z Kielc spotykają się z ogromnym niezadowoleniem działkowców i same wyrażają wielkie obawy w związku z planowanymi na rok 2020 podwyżkami cen wywozu odpadów i obowiązku ich segregacji. Na terenach ROD segregacja jest przecież w praktyce niemal niemożliwa. Organy ROD staną więc przed tym problemem, którego rozwiązanie jest niezwykle trudne.

            W kolejnych punktach porządku obrad poruszono kwestię regulacji stanów prawnych gruntów ROD na terenie miasta Kielce,. Aktualnie końca dobiega sprawa regulacji stanu prawnego gruntów ROD „Kolejarz” w Kielcach, gdzie planowana do wydania w sprawie decyzja administracyjna pozwoli otworzyć PZD drogę do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania z art. 76 ustawy o ROD. Poruszono też zawsze aktualny temat polityki planistycznej miast i gmin. Tym razem niepokój dotknął działkowców ROD im. Ściegiennego w Kielcach, do których doszły słuchy o planowanej zmianie przeznaczenia fragmentu jego terenu na cele inne niż ogrodnictwo działkowe. Okręg niezwłocznie zbadał tę sprawę, rozwiewając obawy działkowców, gdyż przeznaczenie inne niż ZD w zakresie tego ogrodu nie jest przez urzędników przewidziane.

            Nie mogło też zabraknąć tematu wdrażania w Okręgu programu komputerowego DGCS PZD System, który zakupiły już 24 rodzinne ogrody działkowe. Niektóre z nich prowadzą już bardzo zaawansowane prace na programie, inne dopiero się uczą. Z pewnością jednak cieszy rosnąca popularność i świadomość zarządów ROD w tym zakresie. Celem jeszcze większej popularyzacji programu planowana jest organizacja szkolenia z DGCS PZD System dla chętnych przedstawicieli ROD, którzy do tej pory nie zdecydowali się na jego zakup, mające na celu przybliżenie jego zalet i funkcji. Podkreślono również, że na terenie Okręgu od kilku miesięcy działa Ośrodek Finansowo-Księgowy, do którego zapisują się kolejne Ogrody – jest ich już 11 i funkcjonowanie Ośrodka przyjęły one z dużą ulgą i zadowoleniem.

            Dyrektor Biura przedstawił również zebranym prezesom ROD informację o planowanym powołaniu w nowym składzie 7 komisji problemowych działających przy Okręgowej Radzie PZD w Kielcach, celem pomocy w realizacji określonych zadań stojących przez Okręgiem. Z pewnością do prac tych zaproszeni zostaną również prezesi ogrodów z rejonu Kielc i Masłowa.

            Obrady Kolegium prezesów były pierwszą z cyklu narad i zebrań, planowanych na koniec bieżącego roku z przedstawicielami wszystkich ogrodów na terenie województwa świętokrzyskiego.

Anna Pańczyk

inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach