Narady szkoleniowo-instruktażowe dla skarbników i księgowych ROD oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD

W dniach 2-3 marca br., w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD, odbyły się dwie z cyklu narad szkoleniowo-instruktażowych dla przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych. Tym razem byli to skarbnicy, księgowi ROD oraz przewodniczący komisji rewizyjnych ROD.

Pierwszego dnia licznie stawili się skarbnicy i księgowi ROD z ogrodów położonych na terenie województwa. Tematyką przewodnią narady były oczywiście zagadnienia finansowo-księgowe z naciskiem na bilanse ROD oraz preliminarze finansowe, jednak wstępem organizacyjno-prawnym okrasił je dyrektor biura Okręgu Świętokrzyskiego Jan Stańczyk. Omówił on m.in. kwestie: kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2023 roku, konkursu grantowego dla ROD pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” prowadzonego przez ARiMR, nowelizacji ustawy z dn. 7.10.2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, a także regulacji stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD, istnienia ogrodów w dokumentacji planistycznej gmin i wypływających z tego faktu konsekwencji, prawidłowego stosowania obowiązujących w PZD przepisów prawa, zasad przydzielania i rozliczania dotacji oraz zagadnienia dotyczące wykorzystywania majątku Związku.

Po tym wstępie głos przejęła główna księgowa Okręgu Anna Balasińska, która przeszła do omawiania zasadniczych kwestii narady instruktażowo-szkoleniowej. Naświetliła ona tematykę sporządzania bilansu ROD, dzieląc swoje wystąpienie na zagadnienia ogólne bilansu ROD środki trwałe, należności i zobowiązania, środki obrotowe i rachunek wyników. W części ogólnej nie mogło zabraknąć podstawowych zasad sporządzania sprawozdań finansowych, omówienia poszczególnych pozycji w drukach sprawozdań za 2022 rok, omówienia błędów księgowych i skarbników jakie stwierdzono w kontrolowanych ROD (podstawowych błędów w sprawozdawczości ROD), wagi terminowości i kompletności sprawozdań finansowych ROD oraz tworzenia funduszu amortyzacyjnego. Środki trwałe, należności i zobowiązania oraz środki obrotowe omówione zostały dokładnie z podziałem na kwestie szczegółowe w ramach każdego z powyższych zagadnień. Z kolei w części poświęconej rachunkowi wyników znalazły się takie tematy jak wynagrodzenia w ROD, przepisy dotyczące wysokości wypłacanych świadczeń i nagród czy omówienie możliwości przesyłania raportów i deklaracji do ZUS poprzez PUE. Całości tematyki dopełniła prezentacja dotycząca istoty preliminarzy ROD oraz rozliczeń publiczno-prawnych.

Ostatnią część narady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Okręgu Świętokrzyskiego Danuta Bałtrusiewicz. Omówiła ona kwestię działalności kontrolnej komisji rewizyjnych ROD , także w aspekcie oceny działalności zarządu ROD i pomocy temu organowi w bieżącej działalności.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach