Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”

W dniu 18 marca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (potocznie zwanej ustawą „śmieciową). Z treścią projektu można zapoznać się na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530816#12530816.

Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym w Rządowym Centrum Legislacji, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD w piśmie z dnia 31.01.2019 r.

Przypomnijmy, że ww. piśmie, KZ PZD przedstawił następujące uwagi i propozycje:

  • negatywnie odniósł się do propozycji wprowadzenia w ustawie maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, która miałaby wynieść 51,10 zł za pojemnik lub worek – bez określenia ich pojemności. KZ PZD stwierdził, że ww. nieprecyzyjny zapis będzie powodować, że gminy będą mogły ustalać dowolną wysokość opłaty za wywóz śmieci np. 51,10 zł za worek lub pojemnik o pojemności 10 litrów (!!!).
  • skrytykował propozycję, aby z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byli zwolnieni wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. KZ PZD wskazał, że zgodnie z regulaminem ROD również działkowcy posiadają i stosują kompostowniki. Wobec czego, również oni powinni korzystać z ww. zwolnienia z części opłaty za wywóz śmieci. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22551/188/Kolejne-uwagi-i-propozycje-PZD-do-projektu-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.

Ministerstwo Środowiska po przeanalizowaniu uwag i propozycji PZD, w kolejnym (aktualnym) projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”:

  1. uwzględniło (choć nie wprost) propozycję KZ PZD, aby doprecyzować pojemność pojemnika oraz worka, którego będzie dotyczyła maksymalna wysokość stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD. MŚ zaproponowało, aby maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci w przypadku pojemnika o pojemności 1100 litrów nie mogła przekroczyć – 51,10 zł lub w przypadku worka o pojemności 120 litrów – nie mogła przekroczyć 15,98 zł. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat mają być ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.
  2. odrzuciło propozycję, aby działkowcy (tak jak właściciele domków jednorodzinnych) mogli korzystać ze zwolnienia z części opłaty za wywóz śmieci w związku z kompostowaniem bioodpadów.

Mając na uwadze znaczenie zapisów ustawy „śmieciowej” dla ROD i działkowców, ww. projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie na najbliższym posiedzeniu KZ PZD poddany całościowej analizie prawnej. W przypadku stwierdzenia konieczności korekty lub doprecyzowania pewnych zapisów, KZ PZD po raz kolejny wystąpi do MŚ w tej sprawie.  

Z uwagi, że proces legislacyjny w sprawie ww. nowelizacji ustawy „śmieciowej” na poziomie prac resortowych zbliża się ku końcowi (projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i w dniu 18.03.2019 r. skierowano go do zaopiniowania przez Komisję Prawniczą), liczymy na dalsze wsparcie organów ROD, ale przede wszystkim działkowców w działaniach mających na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD!

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 21 marca 2019 r.