Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie czasowych zajęć terenów ROD w 2017 r. 

Na posiedzeniu w dniu 12 lipca br. Krajowy Zarząd PZD przyjął informację o czasowych zajęciach terenów ROD w 2017 r., sporządzoną w oparciu o przedłożone przez okręgowe zarządy PZD sprawozdania.

W 2017 roku czasowe zajęcia terenu (czyli wyłączenia części ROD na określony czas celem wykonania inwestycji celu publicznego nieprzewidujących likwidacji części ogrodu) dotyczyły 121rodzinnych ogrodów działkowych w 21 okręgach      i objęły  powierzchnię 11,16090 ha (w tym 9,9822 ha terenów ogólnych i 1,1787 ha terenów pod działkami rodzinnymi). W 2017 r. zajęto tereny ROD na okres 3 922 dni. Czasowe zajęcia objęły tereny ogólne ROD oraz 37 działek rodzinnych w całości i 102 działki rodzinne w części. Najczęstszą przyczyną czasowych zajęć była konieczność zrealizowania przez Inwestora inwestycji polegającej na budowie lub modernizacji sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych (łącznie 78% zajęć terenów). Środki pozyskane przez OZ PZD z czasowych zajęć terenów stanowiły ważne źródło finansowania nowych inwestycji w rodzinnych ogrodach działkowych, których tereny były czasowo zajmowane.

Krajowy Zarząd PZD pozytywnie ocenił działania jednostek terenowych PZD w zakresie stosowania przepisów wewnątrzzwiązkowych dotyczących czasowych zajęć terenów, czemu wyraz dał podejmując uchwałę Nr 235/2018 w sprawie oceny działań organów terenowych PZD związanych z czasowymi zajęciami terenów ROD w 2017 r..

Wskazaną wyżej uchwałą Krajowy Zarząd PZD podkreślił efektywną pracę i zaangażowanie Okręgowych Zarządów PZD włożone w negocjowanie treści porozumień z Inwestorami w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu czasowe zajęcia dotknęły  działkowców i ich majątek. Pozytywnie ocenił również działania Okręgowych Zarządów PZD skutkujące pozyskaniem rekompensat za czasowe zajęcia terenów ogólnych i działek rodzinnych oraz odszkodowań za zniszczone wskutek czasowych zajęć mienie działkowców i Związku.

W kontekście czasowych zajęć terenów, w szczególności zaś w aspekcie nadzorowania przebiegu realizacji inwestycji, Krajowy Zarząd PZD docenił rolę Zarządów ROD. W wielu przypadkach to właśnie zarządy ROD, obecne w miejscu realizacji inwestycji i reagujące na bieżąco na wszystkie potrzeby działkowców pełniły kluczową rolę kontrolną wobec działań Inwestora, zabezpieczając tym samym interesy PZD i działkowców.

Krajowy Zarząd PZD uznał, że Okręgowe Zarządy PZD powinny kontynuować   działania mające na celu ochronę interesów PZD i działkowców w procesie czasowych zajęć, polegające na aktywnym udziale w każdym etapie postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzeniu negocjacji w taki sposób, by interesy działkowców i Związku były należycie chronione. Krajowy Zarząd PZD stwierdził, że istotne jest także – w ww. kontekście – nadzorowanie przebiegu realizacji inwestycji przez jednostki terenowe PZD.

Krajowy Zarząd PZD podkreślił, że pełne zabezpieczenie interesów działkowców i PZD wymaga ciągłej współpracy między zarządami ROD a służbami inwestycyjnymi OZ PZD. Okręgowe Zarządy PZD powinny wyposażać zarządy ROD w informacje oraz wytyczne niezbędne dla dokonania przez nie oceny działań Inwestora oraz dla zachowania wymaganych procedur.

Treść uchwały Nr 235/2018 oraz informacji o czasowych zajęciach terenów ROD w 2017 r. zostanie opublikowana w kolejnym Biuletynie Informacyjnym.

 

Krajowy Zarząd PZD