IV posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD

W dniu 20 lipca br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się IV w bieżącej kadencji i drugie w 2020 r. posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD.

Przy 80 % frekwencji oraz zachowaniu środków sanitarnych w postaci dezynfekcji rąk, maseczek oraz odpowiedniej odległości między uczestnikami posiedzenia, członkowie ORŚ pochylili się nad najważniejszymi z tematów jakimi żyje obecnie stowarzyszenie ogrodowe w skali całego kraju, jak i tymi zagadnieniami, które istotne są z punktu widzenia województwa świętokrzyskiego oraz zlokalizowanych na jego terenie 79 ROD.

W grupie zagadnień o charakterze podstawowym z pewnością wskazać należy, na szeroko rozumiane funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców w czasie panującej w naszym kraju epidemii. Dokonano omówienia najważniejszych dokumentów jakie zostały wydane przez Krajowy Zarząd i Krajową Radę, a które miały na celu zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania ROD w tym trudnym dla nas wszystkim okresie. W powyższy katalog wpisuje się także szereg działań podejmowanych na szczeblu samego Okręgu Świętokrzyskiego i jego działalność nakierowana na zapewnienie wszystkim ogrodom w województwie pełnej i kompleksowej pomocy w bieżącym funkcjonowaniu w otoczeniu zmienionej wokół nas rzeczywistości.

Nie zabrakło także czasu na dokładne omówienie problematyki tegorocznych walnych zebrań ogrodowych i możliwych do wyboru rozwiązań w tej materii przez poszczególne ROD. Każda decyzja winna być nacechowana przede wszystkim troską o bezpieczeństwo uczestników ewentualnego zebrania i zapewnienie fundamentalnego reżimu sanitarnego.

Uczestnicy posiedzenia przedyskutowali także problem gospodarki odpadami na terenach ogrodów, w szczególności w kontekście rosnących opłat z tytułu wywozów śmieci i przygotowań do powszechnej ich segregacji. Całość tego tematu uzupełniona została o jeszcze szerszą potrzebę przetwarzania odpadów zielonych w ROD, co ma swoje wymierne przełożenie na mniejszą ilość wytwarzanych śmieci, niższe koszta wywozu ale też jest troską o stan środowiska naturalnego.

Omówieniu poddano także tegoroczne dotacje celowe samorządów dla ogrodów działkowych. Przede wszystkim te udzielone kieleckim ROD w ramach budżetu miasta w wysokości 100 tysięcy złotych, czy też wsparcie Gminy Końskie oraz Gminy Sędziszów dla tamtejszych ogrodów. Pomoc ta jest tym bardziej cenna, że została udzielona w wyjątkowo trudnym obecnie okresie – panująca epidemia i spadające przychody finansowe poszczególnych jednostek samorządowych.

Okręgowa Rada Świętokrzyska dokonała również w dalszych punktach porządku posiedzenia zatwierdzenia zbiorczych sprawozdań finansowych oraz preliminarzy ze wszystkich 79 ROD na terenie Okręgu. Całość materiału finansowo – księgowego została wcześniej poddana szczegółowemu badaniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Kielcach.

W ramach przeprowadzonej dyskusji, na plan pierwszy wysunął się oczywiście temat funkcjonowania stowarzyszenia ogrodowego, Okręgu i poszczególnych ROD na terenie województwa w dobie panującej epidemii. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że mimo pierwotnych obaw o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ogrodów,  dziś można śmiało powiedzieć, że ogromna część jednostek sprostała postawionym przez otaczającą nas rzeczywistość wyzwaniom. Z pewnością nie byłoby to możliwe bez dużego zaangażowania i pracy społecznej szerokiego aktywu ogrodowego ale i koordynacji oraz pomocy ze strony struktur stowarzyszenia – zarówno Okręgu jak i Jednostki Krajowej.

Sporo miejsca poświęcono także bieżącej działalności ogrodowej, w tym problemom związanym z właściwą gospodarką odpadami na terenach ROD. Członkowie Okręgowej Rady zauważają potrzebę jeszcze bardziej rozpowszechnionej akcji edukowania części działkowców w zakresie prawidłowej polityki śmieciowej. Nadal dużo do zrobienia pozostaje w materii właściwego wykorzystania odpadów zielonych, ich kompostowania.

W ramach powołanej Komisji Uchwał i Stanowisk obok przyjętych materiałów stricte finansowych w przedmiocie zatwierdzenia zbiorczych sprawozdań i preliminarzy ogrodowych, wypracowano dokument w zakresie znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych i ich rozwoju. Okręgowa Rada w treści uchwalonego Stanowiska wskazała na dwa fundamentalne obecnie zagadnienia, a mianowicie uwypuklenia znaczenia ROD dla społeczności lokalnej z jednoczesną potrzebą dalszego ich rozwoju. Zapotrzebowanie na chęć posiadania indywidualnej działki ze strony mieszkańców, winno iść w parze z możliwością tworzenia nowych ROD lub powiększenia terenów już istniejących. Całości dopełnić powinna dalsza możliwość wsparcia budowy i remontu ogrodowej infrastruktury poprzez otrzymywane dotacje celowe z lokalnego samorządu. Każdy bowiem z ogrodów wpisuje się w krajobraz miasta i staje się jego nieodzownym elementem, służącym przede wszystkim mieszkańcom ale i środowiskowi naturalnemu, w którym żyjemy.

                               Jan Stańczyk

                               Dyrektor biura

                               Okręgu Świętokrzyskiego PZD