Budowa nowego wodociągu w ROD „Magnolia” w Kielcach

Podjęta przez Radę Miasta Kielce w dniu 15 marca bieżącego roku Uchwała nr LIV/1204/2018 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach oraz sposobu jej rozliczania i kontroli, pozwoliła pierwszej grupie kieleckich ogrodów rozpocząć pracę nad budową lub remontem ogrodowej infrastruktury.

Największe z tegorocznych zadań zrealizowane zostało w ROD „Magnolia”, którego zarząd wraz z działkowcami podjął się trudnej inwestycji w postaci budowy nowego wodociągu.

Prace inwestycyjne objęły swym zasięgiem blisko 1,5 km instalacji głównej oraz 600 m długości indywidualnych przyłączy do działek użytkowników.

Trudności realizacji zadania dodaje fakt, konieczności przejścia z siecią wodociągową pod funkcjonującym na terenie Ogrodu rowem komunalnym, odprowadzającym wody opadowe z części terenu miasta Kielce.

Całościowe koszta budowy nowej infrastruktury wodociągowej w Ogrodzie wynosić będą blisko 600 tysięcy złotych, z czego ponad 506 tysięcy pochodzi z udzielonej dotacji gminy Kielce. Tak znaczne wsparcie ze środków zewnętrznych, byłoby niezmiernie trudne do zastąpienia środkami finansowymi samych działkowców.

W pełni profesjonalny wodociąg, wykonany w oparciu o najnowszą wiedzę techniczną i materiały, służyć będzie przez kolejne dziesiątki lat – obecnemu i przyszłym pokoleniom działkowców.

Wskazać należy jednocześnie, że przywołana Uchwała Rady Miasta Kielce ma charakter intencjonalny na kolejne lata, co daje nadzieję, że druga pula środków na dotacje dla kieleckich ROD zrealizowana zostanie w zbliżającym się 2019 roku.

 

 

 

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD