XXVI Posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 24 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła również udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt oraz inni zaproszeni goście. Posiedzenie otworzył Prezes Eugeniusz Kondracki, który uwagę obecnych zwrócił ku ostatnim wydarzeniom i konsekwencjach jakie mogą powodować dla Związku i działkowców. Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, niekorzystne zmiany w projekcie nowelizacji tzw. „nowej ustawy śmieciowej”, a przede wszystkim przystąpienie przez samorządy terytorialne dużych miast do prac na nowymi studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowią realne źródła zagrożeń dla działkowców i PZD. Co więcej stanowić będą główne wyzwania i zagrożenia, które będą wytyczać kierunki tegorocznej działalności.

W świetle tych wydarzeń i planowanych zmian w prawie, zdaniem Pana Prezesa, możemy spodziewać się kolejnej ciężkiej batalii w obronie ogrodów działkowych. Chodzi tu oczywiście o jednoznacznie niekorzystne założenia nowych studiów uwarunkowań, które w praktyce często stają się następnie Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli grunty lokalizacji ROD zostaną na tym etapie objęte kategorią inną niż korzystne dla nich oznaczenie jako tzw. „zieleń działkowa”, fakt ten stanie się podstawą do ich likwidacji z terenów miast w najbliższej przyszłości. W tym miejscu Pan Prezes przypomniał, o obowiązkach ciążących na Krajowej Radzie PZD jako głównego organu, którego zadaniem jest obrona ogrodów i realizacja zadań stowarzyszenia ogrodowego wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Krajowa Rada PZD postanowiła dokooptować do swojego składu nowych członków Panią Iwonę Czaudernę z Okręgu w Słupsku oraz Pana Jana Miszkiela z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego.

Kolejnym zagadnieniem posiedzenia było przyjęcie przez Krajową Radę sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego Jednostki Krajowej PZD. Sprawozdanie z działalności JK PZD przedstawił zebranym Pan Prezes Eugeniusz Kondracki, natomiast sprawozdanie finansowe zreferowała Główna Księgowa – Pani Mirosława Marks. Do badań finansowych odniosła się również Pani Barbara Korolczuk – Skarbnik PZD, która stwierdziła, że dokumenty wskazują na dużą dyscyplinę finansową i zasadność poniesionych wydatków, również ze względu na konieczność realizacji nowych obowiązków dodanych przez ustawodawcę w ciągu minionym roku. Przyjęcie materiałów sprawozdawczych zostało poprzedzone badaniem dokumentów, przeprowadzonym przez Krajową Komisję Rewizyjną. Pani Maria Fojt – Przewodnicząca KKR, przedstawiła zebranym wyniki badania KKR wraz z pozytywną opinią Komisji z przeprowadzonych badań oraz wnioskiem o ich przyjęcie przez Krajową Radę PZD. Następnie KR PZD przyjęła plany pracy dla Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD obowiązujące w bieżącym roku, jak również przyjęła obowiązujący w 2019 roku preliminarz finansowy Jednostki Krajowej PZD.

Tematem posiedzenia był również obecny stan przygotowań okręgów do nadchodzącej kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Informację zbiorczą z terenu kraju, sporządzoną na podstawie informacji udzielonych przez okręgi przedstawiła Pani Zofia Rut-Skórzyńska, kierownik Wydziału Prezydialnego. Ponadto sytuacje z poszczególnych okręgów zreferowali: Pani Zofia Mierniczek – Prezes Okręgu Małopolskiego, Pan Józef Noski – Prezes Okręgu Śląskiego, Pani Agnieszka Sycz – Prezes Okręgu Podkarpackiego, Pan Janusz Moszkowski – Prezes Okręgu we Wrocławiu oraz nowy członek Krajowej Rady PZD – Pan Jan Miszkiel.

Krajowa Rada PZD zajęła się również kwestiami związanymi z wprowadzeniem nowego funduszu celowego w ROD tj. funduszu amortyzacyjnego. Środki zbierane w ramach tego funduszu mają służyć na remonty zużywającej się infrastruktury ogrodowej. Pan Prezes podkreślił, że jeżeli mamy zadbać o przyszłość ogrodów działkowych, należy bezwzględnie zadbać o ich funkcjonalność, nowoczesność i estetykę. W ocenie Prezesa PZD to właśnie nowoczesność, otwartość i estetyka ogrodów działkowych dostarczą argumentów do obrony ogrodów, również w największych miastach.

Krajowa Rada PZD przyjęła stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia, założenia i uzasadnienie do stanowiska przedstawił mec. Bartłomiej Piech – Dyrektor Biura Prawnego. Stanowisko zostanie teraz przesłane do Sejmu RP, jak również zostanie opublikowane w mediach związkowych. Na koniec zmiany w zakresie przygotowywanej ustawy śmieciowej przedstawiła Pani Monika Pilzak z Biura Prawnego PZD.

MJ