X posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD

W dniu 2 czerwca br. odbyło X w obecnej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach.

W katalogu najważniejszych zagadnień, które zostały omówione, znalazła się przede wszystkim kwestia realizacji konkursu grantowego ARiMR na szczeblu województwa świętokrzyskiego. Skutecznie o środki grantowe aplikowało 8 ROD. Cztery ogrody kieleckie, trzy ostrowieckie i jeden skarżyski. Łączna suma pozyskanych środków to ponad 612 tysięcy złotych. Z powyższej grupy, pięć ROD rozliczyło już swój wniosek w całości, trzy kolejne są w trakcie realizacji inwestycji. Członkowie Okręgowej Rady docenili istotę konkursu i jego znaczenie dla ROD, podkreślając jednocześnie wysoki stopień formalizmu. Jak sami wskazali, bez realnej i szerokiej pomocy ze strony biura Okręgu, skuteczne aplikowanie, a kolejno rozliczanie pozyskanych dotacji byłoby znacznie trudniejsze, a w odniesieniu do niektórych ROD wręcz niemożliwe. Pozyskane doświadczenie może być jednak wykorzystane przy ewentualnych, kolejnych edycjach konkursu.

W grupie aktualnych tematów, istotnych z punktu widzenia świętokrzyskich ROD, znalazła się także kwestia tegorocznych dotacji ze strony samorządów. Każda pozyskana w ten sposób kwota jest wyjątkowo cenna, gdyż zmniejsza obciążenia finansowe działkowców przy realizacji podstawowych zadań inwestycyjnych. W roku bieżącym na środki w postaci dotacji liczyć będą mogły najpewniej ogrody działkowe zlokalizowane na terenie Kielc, Staszowa, Starachowic czy Sandomierza.

Nie pominięto oczywiście także tematów czysto prawnych, wśród których wskazać należy na obecny stan regulacji terenów ROD w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD czy aktualny stan roszczeń.

Sporo miejsca poświęcono także omówieniu tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych, w szczególności prawidłowości przeprowadzenia zebrań, przekazywanych do Okręgu materiałów czy wreszcie powstających problemów

i trudności sygnalizowanych na zebraniach, a wpisujących się w bieżącą działalność ROD.

Podczas obrad nie mogło zabraknąć tematów księgowo – finansowych. W gronie tym najważniejszą kwestią było przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ze wszystkich 79 ROD w Okręgu za rok 2022 wraz z preliminarzami finansowymi na rok 2023.

Omówiono także działalność Ośrodka Finansowo – Księgowego i jego znaczenie na przyszłość, w obliczu zmieniających się i stale rosnących oczekiwań ze strony podmiotów zewnętrznych – urzędów skarbowych czy ZUS.

Przedyskutowano także pracę ogrodów działkowych na programie DGCS PZD System i jego rolę w bieżącej działalności ROD.

Powołana Komisja Uchwał i Stanowisk przygotowała poniższe dokumenty, które zostały przyjęte jednogłośnie:

  • uchwała nr 1/X/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznych zbiorczych sprawozdań finansowych 79 ROD za rok 2022
  • uchwała nr 2/X/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych 79 ROD na 2023 rok
  • uchwała nr 3/X/2023 w sprawie ustalenia wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego
  • Stanowisko w sprawie realizacji konkursu grantowego ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” na terenie Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD