X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Kielcach

Uroczystym zwieńczeniem mijającej, 4–letniej kadencji władz Okręgu Świętokrzyskiego PZD był X Okręgowy Zjazd Delegatów.

W dniu 25 września br. w sali Hotelu Łysogóry w Kielcach zebrali się delegaci z ROD województwa świętokrzyskiego, aby dokonać podsumowania minionych 4 lat działalności Okręgu oraz nakreślić kierunki działania i rozwoju ogrodów na przyszłość.

Całość zamierzeń powierzono na ręce nowowybranych organów okręgowych: Okręgowej Rady, Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Wart podkreślenia jest fakt bardzo wysokiej frekwencji, która wyniosła ponad 90% delegatów wybranych w ROD.

W licznym gronie zaproszonych gości, którzy zaszczycili obrady Zjazdu swoją obecnością, znaleźli się:

– Pani Magdalena Pokora – przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

– Pani Jolanta Tyjas – Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

– Pan Sławomir Stachura – przedstawiciel Prezydenta Miasta Kielce

– Pani Beata Duda – przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

– Pani Barbara Szymańska – Sekretarz Miasta Starachowice

– Pan Grzegorz Dziubek – Burmistrz Gminy Włoszczowa

– Pan Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

– Pan Czesław Gruszewski – były Zastępca Prezydenta Miasta Kielce

Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentowała Pani Izabela Ożegalska – Sekretarz PZD.

W części oficjalnej Zjazdu przedstawiciele władz samorządu terytorialnego uhonorowani zostali medalami z okazji jubileuszu 120 – lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Wyróżnienia te są przede wszystkim podziękowaniem dla tych władz lokalnych, które w swojej codziennej działalności dostrzegają rodzinne ogrody działkowe i ich potrzeby. Przyznane dotacje celowe ze strony kilku miast i gmin w sposób wymierny wpływają na podniesienie stanu ogrodowej infrastruktury i tym samym poprawę warunków użytkowania działek. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały w stronę władz miasta Kielce, które kolejny już rok kwotą miliona złotych wsparły inwestycje i remonty w ogrodach na swoim obszarze. Podziękowania te wybrzmiały także w wystąpieniu Sekretarza Związku – Pani Izabeli Ożegalskiej.

Pamiętano także o tych, bez których żadna inwestycja ale i bieżące funkcjonowanie ROD nie byłyby możliwe. Najbardziej zasłużeni przedstawiciele ogrodowej społeczności z terenu województwa świętokrzyskiego otrzymali odznaczenia związkowe: srebrne i złote odznaki „zasłużonego działkowca” oraz odznakę „za zasługi dla PZD”.

Wyjątkowo cenne podziękowania przekazano także w postaci dyplomów Krajowej Rady PZD dla tych prezesów ROD, którzy przez wiele lat angażowali się w swoich ogrodach celem ich ustawicznego rozwoju.

Okręgowy Zjazd Delegatów PZD to także doskonała okazja do naświetlenia kierunków, w stronę których winno podążać ogrodnictwo działkowe nie tylko na szczeblu wojewódzkim ale i całego kraju.

Prezes Okręgu Pan Edward Galus w wygłoszonym referacie programowym wskazał przede wszystkim na aktualność obowiązujących w ramach stowarzyszenia ogrodowego PZD programów, nakierowanych na rozwój społeczny ROD, ochronę klimatu, racjonalne wykorzystanie zasobów wody, współpracę ROD z podmiotami zewnętrznymi i ich szersze otwarcie na potrzeby społeczności lokalnych. Całości dopełnia troska o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania ogrodowych inwestycji, bez której to pomocy w wielu przypadkach niemożliwym byłoby przeprowadzenie szerokich zakresów prac m. in. ogrodowych sieci energetycznych i wodnych, ogrodzeń zewnętrznych czy monitoringu jako elementów wpisanych w zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom działek ale i osobom odwiedzającym ogrody.

Powyższe znalazło potwierdzenie w przeprowadzonej dyskusji. Delegaci w pełni potwierdzili również fundamenty na jakich oparte jest ogrodnictwo działkowe w naszym kraju, których spoiwem jest jedna i silna reprezentacja środowiska działkowego w postaci struktur stowarzyszenia wszystkich szczebli. Bez tejże reprezentacji nie udałoby się osiągnąć tego co mamy obecnie, a zapewne też zachować ten ponad 120–letni dorobek.

Zabierający głos delegaci pamiętali także o zmieniających się wokół nas warunkach klimatycznych, które są niezmiernie ważne dla obecnego, ale i przyszłych pokoleń. I tutaj także ogrody działkowe odgrywają i nadal mogą odegrać znaczącą rolę.

Kolejne 4 lata działalności Okręgu Świętokrzyskiego PZD powierzono w ręce nowo wybranych organów: 26 – osobowej Okręgowej Rady, 7 – osobowego Okręgowego Zarządu i 7 – osobowej Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Obecni na Zjeździe delegaci przyjęli także jednogłośnie cztery stanowiska:

  • w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego i znaczenia ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD
  • w sprawie kierunków rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce
  • w sprawie współpracy z władzami samorządu terytorialnego celem rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych województwa świętokrzyskiego
  • w sprawie wyborów parlamentarnych

          

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD