Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022

Zbliża się okres walnych zebrań w rodzinnych ogrodach dziadkowych. KZ PZD Uchwałą nr 46/2022 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD określające zasady odbywania walnych zebrań w 2022 roku. Broszura zawierająca te zalecenia oraz wzory druków niezbędnych do przeprowadzenia walnych zebrań została rozesłana do każdego ROD w dwóch egzemplarzach. W broszurze znalazły się także wytyczne do sporządzania sprawozdań finansowych ROD za 2021 rok i preliminarzy na rok 2022 wraz ze wzorami druków.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się do zarządów ogrodów o pilne podjęcie przygotowań do walnych zebrań/konferencji delegatów. Ze względu na sytuację pandemiczną KZ Związku na bieżąco śledzi komunikaty rządowe. Dlatego termin rozpoczęcia WZ/KD zostanie określony w odrębnej uchwale i będzie uwzględniał obowiązujące obostrzenia sanitarne.

Wcześniejsze przygotowanie
• sprawozdania z działalności zarządu za 2021,
• sprawozdania finansowego za 2021,
• planu pracy na 2022,
• preliminarza finansowego na 2022,
• kalkulacji opłaty ogrodowej na bieżący rok,

pozwoli przeprowadzić WZ niezwłocznie po ogłoszeniu przez KZ PZD terminu ich rozpoczęcia.

Szczególnie ważne jest zaplanowanie inwestycji i remontów oraz określenie przewidywanego kosztu zadań. Należy także sprawdzić, czy możliwe jest wsparcie finansowe ze strony samorządu lokalnego.

Broszura rozesłana do zarządów ROD zawiera szczegółowe instrukcje i zalecenia dla zarządów, które pomogą sprawnie i zgodnie ze statutem PZD przygotować się i przeprowadzić walne zebranie lub konferencję delegatów.

Kolejne rozdziały opracowania dotyczą

• zadań zarządu ROD przed WZ,
• warunków zwołania w ROD konferencji delegatów,
• zadań zarządu w trakcie WZ/KD
• zadań statutowych komisji rewizyjnej ROD,
• warunków kooptacji członków do organów ROD i wyborów
• uzupełniających,
• zadań zarządu ROD po WZ/KD,
• zaleceń i porad dla walnych zebrań i konferencji delegatów.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi ogrody, które – wbrew statutowemu obowiązkowi- nie odbyły w 2021 roku walnych zebrań lub konferencji delegatów, podczas tegorocznych WZ/KD muszą wykonać zaległe obowiązki i przyjąć dokumenty za poprzednie lata.

Krajowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców